سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: اسکریپت PvPToken_NPC

  1. #1
    جایزه ها:
    پایان دهنده بحث ها

    شماره عضویت
    8
    تاریخ عضویت
    Oct 2014
    نوشته ها
    268
    نسل
    نسل مورد علاقه
    نژاد
    نژاد  مورد علاقه
    کلاس
     کلاس  مورد علاقه
    سورس
     سورس مورد علاقه
    پسندیده : 88
    مورد پسند : 243 بار در 122 پست
    سیستم عامل و مرورگر:

    اسکریپت PvPToken_NPC

    با سلام خدمت دوستان

    قابلیت این اسکریپت : Morpher , Titles , Mounts , Buffs ,

    کد PHP:
    class PvPToken_NPC : public CreatureScript
    {
        public:
        
    PvPToken_NPC() : CreatureScript("PvPToken_NPC") { }
     
        
    bool OnGossipHello(Player pPlayerCreature pCreature)
        {
            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(6"Morphs"GOSSIP_SENDER_MAIN0);
            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(6"Titles"GOSSIP_SENDER_MAIN1);
            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(6"Mounts"GOSSIP_SENDER_MAIN2);
            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(6"Buffs"GOSSIP_SENDER_MAIN3);
            
    pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());
            return 
    true;
        }
           
        
    bool OnGossipSelect(Player pPlayerCreature pCreatureuint32 senderuint32 uiAction)
        {
            if (
    sender == GOSSIP_SENDER_MAIN)
            {
                
    pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                switch(
    uiAction)
                {
                    {
                    case 
    0:
                        
    pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Blood Elf Female (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN4);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Blood Elf Male (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN5);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Gnome Female (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN6);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Gnome Male (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN7);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Human Female (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN8);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Human Male (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN9);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Tauren Female (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN10);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Tauren Male (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN11);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Undead Pirate (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN12);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Etherial (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN13);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Mad Scientist (50 PVP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN14);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Tatooed Man (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN15);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Necromancer (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN16);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Skeletal Mage (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN17);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Frost Troll (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN18);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Blood Elf Demon Girl (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN19);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Human 19 Twink (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN20);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Undead 19 Twink (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN21);
     
                        }
                        
    pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());          
                    break;
                                   
                    case 
    1:
                        
    pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Assasin (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN22);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Malefic (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN23);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Forsaken (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN24);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Crusader (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN25);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Starcaller (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN26);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"The Seeker (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN27);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Bane of the Fallen King (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN28);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"The Light of Dawn (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN29);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Elder (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN30);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Scarab LordThe Insane (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN31);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Vanquisher (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN32);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Hand of A'dal (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN33);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Champion of the Naaru (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN34);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Death's Demise (750 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN35);
                        
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"The Insane (750 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN36);
                        if (
    pPlayer->getFaction() == ALLIANCE)
                        {
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"of the Alliance (1000 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN37);
                        }
                        if (
    pPlayer->getFaction() == HORDE)
                        {
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"of the Horde (1000 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN38);
                        }
                        
    pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());
                        break;
                                   
                        case 
    2:
                            
    pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"White Polar Bear (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN39);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Ancient Frostsaber (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN40);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Big Battle Bear (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN41);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Celestial Steed (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN42);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Swift Magic Broom (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN43);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Raven Lord (500 PVP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN44);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Amani War Bear (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN45);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Wooly White Rhino (750 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN46);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Magic Rooster Egg (750 PVP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN47);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Tallstrider Egg (750 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN48);
                            
    pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());
                        break;
                                   
                        case 
    3:
                            
    pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Power Word: Fortitude (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN49);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Arcane Intellect (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN50);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Divine Spirit (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN51);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Mark of the Wild (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN52);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Blessing of Kings (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN53);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Blessing of Might (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN54);
                            
    pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Blessing of Wisdow (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN55);
                            
    pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());
                        break;

                        case 
    4:
                            if (
    pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                            {
                                
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                                
    pPlayer->SetDisplayId(20370);
                                
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                                
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                                
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Female Blood Elf."pPlayer -> GetGUID());
                            }
                            else
                            {
                                
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                                
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                            }
                        break;
                                   
                        case 
    5:
                            if (
    pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                            {
                                
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                                
    pPlayer->SetDisplayId(20369);
                                
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                                
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                                
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Male Blood Elf."pPlayer -> GetGUID());
                            }
                            else
                            {
                                
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                                
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                            }
                        break;
                                   
                        case 
    6:
                            if (
    pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                            {
                                
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                                
    pPlayer->SetDisplayId(20320);
                                
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                                
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                                
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Gnome Female."pPlayer -> GetGUID());
                            }
                            else
                            {
                                
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                                
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                            }
                       break;
                                   
                       case 
    7:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(20580);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Gnome Male."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
     
                       case 
    8:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                           { 
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(19724);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Human Female."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           { 
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    9:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(19723);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Human Male."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    10:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(20584);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Tauren Female."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    11:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(20319);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Tauren Male"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
     
                       case 
    12:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(25042);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Undead Pirate"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    13:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(24942);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Etherial"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    14:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(23875);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Mad Scientist"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    15:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(22634);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X0.5);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Tattooed Man"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
     
                       case 
    16:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(24793);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Necromancer"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    17:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(24495);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X0.7f);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Skeletal Mage"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    18:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(24938);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Frost Troll"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    19:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(24930);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a BELF Demon Girl"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
     
                       case 
    20:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(29796);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Human 19 Twink"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
     
                       case 
    21:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                               
    pPlayer->SetDisplayId(29795);
                               
    pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Undead 19 Twink"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                           }
                       break;
     
                       case 
    22:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                               
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(95);
                               
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Assasin!"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    23:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                               
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(90);
                               
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Malefic"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    24:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                               
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(119);
                               
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Forsaken"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    25:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                               
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(156);
                               
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Crusader"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    26:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                               
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(164);
                               
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Starcaller"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    27:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                               
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(81);
                               
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Seeker"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                           }
                       break;
                                   
                       case 
    28:
                           if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                           {
                               
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                               
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(174);
                               
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Bane of the Fallen King"pPlayer -> GetGUID());
                           }
                           else
                           {
                               
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                               
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                           }
                      break;
                                   
                      case 
    29:
                          if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                          {
                              
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                              
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(173);
                              
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Light of Dawn"pPlayer -> GetGUID());
                          }
                          else
                          {
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                          }
                      break;
     
                      case 
    30:
                          if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                          {
                              
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                              
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(74);
                              
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Elder"pPlayer -> GetGUID());
                          }
                          else
                          {
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                          }
                      break;
     
                      case 
    31:
                          if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                          {
                              
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                              
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(46);
                              
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Scarab Lord"pPlayer -> GetGUID());
                          }
                          else
                          {
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                          }
                      break;
     
                      case 
    32:
                          if (
    pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                          {
                              
    pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                              
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(163);
                              
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Vanquisher"pPlayer -> GetGUID());
                          }
                          else
                          {
                              
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                          }
                      break;
     
                      case 
    33:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                             
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(64);
                             
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Hand of A'dal"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    34:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                             
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(53);
                             
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Champion of the Naaru"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    35:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                             
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(158);
                             
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Death's Demise"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    36:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                             
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(145);
                             
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Insane"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    37:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(456241000true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(456241000true);
                             
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(126);
                             
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title of the Alliance"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    38:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(456241000true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(456241000true);
                             
    CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(64);
                             
    pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title of the Horde"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    39:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
    pPlayer->AddItem(43962,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the White Polar Bear"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
     
                     case 
    40:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
    pPlayer->AddItem(12302,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Ancient Frostsaber"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
     
                     case 
    41:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
    pPlayer->AddItem(38576,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Big Battle Bear"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
     
                     case 
    42:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
    pPlayer->AddItem(49290,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Celestial Steed"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
     
                     case 
    43:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                             
    pPlayer->AddItem(33184,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Swift Magic Broom"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
     
                     case 
    44:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                             
    pPlayer->AddItem(32768,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Raven Lord."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
     
                     case 
    45:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                             
    pPlayer->AddItem(33809,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Amani War Bear"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    46:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                             
    pPlayer->AddItem(54068,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Wooly White Rhino"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    47:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                             
    pPlayer->AddItem(46778,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Magic Rooster Egg"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    48:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                             
    pPlayer->AddItem(121777,1);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Tallstrider Egg"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;

                     case 
    49:
                         if (
    pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                         {
                             
    pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                             
    pCreature->CastSpell(pPlayer2791false);
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You have been given Power Word: Fortitude."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                    break;
                                   
                    case 
    50:
                        if (
    pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                        {
                            
    pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                            
    pCreature->CastSpell(pPlayer1461false);
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You have been given Arcane Intellect."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                        
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                        
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                    break;
                                   
                    case 
    51:
                        if (
    pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                        {
                            
    pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                            
    pCreature->CastSpell(pPlayer14752false);
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You have been given Divine Spirit."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                    break;
                                   
                    case 
    52:
                        if (
    pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                        {
                            
    pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                            
    pCreature->CastSpell(pPlayer5234false);
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You have been given Mark of the Wild."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                    break;

                    case 
    53:
                        if (
    pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                        {
                            
    pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                            
    pCreature->CastSpell(pPlayer20217false);
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You have been given Blessing of Kings."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                    break;

                    case 
    54:
                        if (
    pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                        {
                            
    pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                            
    pCreature->CastSpell(pPlayer19740false);
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You have been given Blessing of Might."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                    break;

                    case 
    55:
                        if (
    pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                        {
                            
    pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                            
    pCreature->CastSpell(pPlayer19852false);
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You have been given Blessing of Wisdom."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
    pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
    pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                        }
                         break;
                    }
                }
                return 
    true;
            }
    };
    void AddSC_PvPToken_NPC()
    {
    new 
    PvPToken_NPC();

    2 کاربر پست Ezio عزیز را پسندیده اند .

    M.D_JokeR (10-14-2015),Nightprince (10-28-2014)

    مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

    اما ما ایرانیا 4 حالت:

    زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

    Hamed.Wower@yahoo.com

  2. # ADS
    سیستم تبلیغات
    تاریخ عضویت
    01/01/2014
    نوشته ها
    پستی ندارد.
     

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •