سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: اسکریپت PvPToken_NPC

 1. #1
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 243 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  اسکریپت PvPToken_NPC

  با سلام خدمت دوستان

  قابلیت این اسکریپت : Morpher , Titles , Mounts , Buffs ,

  کد PHP:
  class PvPToken_NPC : public CreatureScript
  {
      public:
      
  PvPToken_NPC() : CreatureScript("PvPToken_NPC") { }
   
      
  bool OnGossipHello(Player pPlayerCreature pCreature)
      {
          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(6"Morphs"GOSSIP_SENDER_MAIN0);
          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(6"Titles"GOSSIP_SENDER_MAIN1);
          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(6"Mounts"GOSSIP_SENDER_MAIN2);
          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(6"Buffs"GOSSIP_SENDER_MAIN3);
          
  pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());
          return 
  true;
      }
         
      
  bool OnGossipSelect(Player pPlayerCreature pCreatureuint32 senderuint32 uiAction)
      {
          if (
  sender == GOSSIP_SENDER_MAIN)
          {
              
  pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
              switch(
  uiAction)
              {
                  {
                  case 
  0:
                      
  pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Blood Elf Female (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN4);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Blood Elf Male (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN5);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Gnome Female (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN6);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Gnome Male (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN7);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Human Female (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN8);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Human Male (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN9);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Tauren Female (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN10);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Tauren Male (25 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN11);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Undead Pirate (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN12);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Etherial (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN13);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Mad Scientist (50 PVP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN14);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Tatooed Man (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN15);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Necromancer (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN16);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Skeletal Mage (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN17);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Frost Troll (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN18);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Blood Elf Demon Girl (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN19);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Human 19 Twink (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN20);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(8"Undead 19 Twink (50 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN21);
   
                      }
                      
  pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());          
                  break;
                                 
                  case 
  1:
                      
  pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Assasin (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN22);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Malefic (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN23);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Forsaken (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN24);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Crusader (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN25);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Starcaller (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN26);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"The Seeker (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN27);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Bane of the Fallen King (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN28);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"The Light of Dawn (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN29);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Elder (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN30);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Scarab LordThe Insane (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN31);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Vanquisher (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN32);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Hand of A'dal (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN33);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Champion of the Naaru (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN34);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"Death's Demise (750 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN35);
                      
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"The Insane (750 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN36);
                      if (
  pPlayer->getFaction() == ALLIANCE)
                      {
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"of the Alliance (1000 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN37);
                      }
                      if (
  pPlayer->getFaction() == HORDE)
                      {
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(4"of the Horde (1000 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN38);
                      }
                      
  pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());
                      break;
                                 
                      case 
  2:
                          
  pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"White Polar Bear (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN39);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Ancient Frostsaber (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN40);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Big Battle Bear (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN41);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Celestial Steed (250 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN42);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Swift Magic Broom (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN43);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Raven Lord (500 PVP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN44);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Amani War Bear (500 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN45);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Wooly White Rhino (750 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN46);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Magic Rooster Egg (750 PVP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN47);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Tallstrider Egg (750 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN48);
                          
  pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());
                      break;
                                 
                      case 
  3:
                          
  pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus();
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Power Word: Fortitude (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN49);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Arcane Intellect (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN50);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Divine Spirit (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN51);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Mark of the Wild (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN52);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Blessing of Kings (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN53);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Blessing of Might (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN54);
                          
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(9"Blessing of Wisdow (15 PvP Tokens)"GOSSIP_SENDER_MAIN55);
                          
  pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9452pCreature->GetGUID());
                      break;

                      case 
  4:
                          if (
  pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                          {
                              
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                              
  pPlayer->SetDisplayId(20370);
                              
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                              
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Female Blood Elf."pPlayer -> GetGUID());
                          }
                          else
                          {
                              
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                          }
                      break;
                                 
                      case 
  5:
                          if (
  pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                          {
                              
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                              
  pPlayer->SetDisplayId(20369);
                              
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                              
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Male Blood Elf."pPlayer -> GetGUID());
                          }
                          else
                          {
                              
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                          }
                      break;
                                 
                      case 
  6:
                          if (
  pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                          {
                              
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                              
  pPlayer->SetDisplayId(20320);
                              
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                              
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Gnome Female."pPlayer -> GetGUID());
                          }
                          else
                          {
                              
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                              
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                          }
                     break;
                                 
                     case 
  7:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(20580);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Gnome Male."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
   
                     case 
  8:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                         { 
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(19724);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Human Female."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         { 
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  9:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(19723);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Human Male."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  10:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(20584);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Tauren Female."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  11:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562425true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(20319);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Tauren Male"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
   
                     case 
  12:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562425true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(25042);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Undead Pirate"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  13:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(24942);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Etherial"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  14:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(23875);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Mad Scientist"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  15:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(22634);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X0.5);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Tattooed Man"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
   
                     case 
  16:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(24793);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Necromancer"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  17:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(24495);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X0.7f);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Skeletal Mage"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  18:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(24938);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Frost Troll"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  19:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(24930);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a BELF Demon Girl"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
   
                     case 
  20:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(29796);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Human 19 Twink"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
   
                     case 
  21:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(4562450true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(4562450true);
                             
  pPlayer->SetDisplayId(29795);
                             
  pPlayer->SetFloatValue(OBJECT_FIELD_SCALE_X1);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been Morphed into a Undead 19 Twink"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                         }
                     break;
   
                     case 
  22:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(95);
                             
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Assasin!"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  23:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(90);
                             
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Malefic"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  24:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(119);
                             
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Forsaken"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  25:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(156);
                             
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Crusader"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  26:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(164);
                             
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Starcaller"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  27:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(81);
                             
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Seeker"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                     break;
                                 
                     case 
  28:
                         if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                         {
                             
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                             
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(174);
                             
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Bane of the Fallen King"pPlayer -> GetGUID());
                         }
                         else
                         {
                             
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                             
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                         }
                    break;
                                 
                    case 
  29:
                        if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                        {
                            
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                            
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(173);
                            
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Light of Dawn"pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                        }
                    break;
   
                    case 
  30:
                        if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                        {
                            
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                            
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(74);
                            
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Elder"pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                        }
                    break;
   
                    case 
  31:
                        if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                        {
                            
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                            
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(46);
                            
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Scarab Lord"pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                        }
                    break;
   
                    case 
  32:
                        if (
  pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                        {
                            
  pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                            
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(163);
                            
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Vanquisher"pPlayer -> GetGUID());
                        }
                        else
                        {
                            
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                            
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                        }
                    break;
   
                    case 
  33:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                           
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(64);
                           
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Hand of A'dal"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  34:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                           
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(53);
                           
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Champion of the Naaru"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  35:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                           
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(158);
                           
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title Death's Demise"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  36:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                           
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(145);
                           
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title the Insane"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  37:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(456241000true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(456241000true);
                           
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(126);
                           
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title of the Alliance"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  38:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(456241000true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(456241000true);
                           
  CharTitlesEntry const* titleInfo sCharTitlesStore.LookupEntry(64);
                           
  pPlayer->SetTitle(titleInfofalse);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the title of the Horde"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  39:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                           
  pPlayer->AddItem(43962,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the White Polar Bear"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;
   
                   case 
  40:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                           
  pPlayer->AddItem(12302,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Ancient Frostsaber"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;
   
                   case 
  41:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                           
  pPlayer->AddItem(38576,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Big Battle Bear"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;
   
                   case 
  42:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624250true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624250true);
                           
  pPlayer->AddItem(49290,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Celestial Steed"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;
   
                   case 
  43:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                           
  pPlayer->AddItem(33184,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Swift Magic Broom"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;
   
                   case 
  44:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                           
  pPlayer->AddItem(32768,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Raven Lord."pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;
   
                   case 
  45:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624500true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624500true);
                           
  pPlayer->AddItem(33809,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Amani War Bear"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  46:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                           
  pPlayer->AddItem(54068,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Wooly White Rhino"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  47:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                           
  pPlayer->AddItem(46778,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Magic Rooster Egg"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  48:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(45624750true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(45624750true);
                           
  pPlayer->AddItem(121777,1);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been added the Tallstrider Egg"pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer->GetGUID());
                       }
                   break;

                   case 
  49:
                       if (
  pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                       {
                           
  pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                           
  pCreature->CastSpell(pPlayer2791false);
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You have been given Power Word: Fortitude."pPlayer -> GetGUID());
                       }
                       else
                       {
                           
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                           
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                       }
                  break;
                                 
                  case 
  50:
                      if (
  pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                      {
                          
  pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                          
  pCreature->CastSpell(pPlayer1461false);
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You have been given Arcane Intellect."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                      else
                      {
                      
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                      
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                  break;
                                 
                  case 
  51:
                      if (
  pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                      {
                          
  pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                          
  pCreature->CastSpell(pPlayer14752false);
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You have been given Divine Spirit."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                      else
                      {
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                  break;
                                 
                  case 
  52:
                      if (
  pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                      {
                          
  pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                          
  pCreature->CastSpell(pPlayer5234false);
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You have been given Mark of the Wild."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                      else
                      {
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                  break;

                  case 
  53:
                      if (
  pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                      {
                          
  pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                          
  pCreature->CastSpell(pPlayer20217false);
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You have been given Blessing of Kings."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                      else
                      {
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                  break;

                  case 
  54:
                      if (
  pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                      {
                          
  pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                          
  pCreature->CastSpell(pPlayer19740false);
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You have been given Blessing of Might."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                      else
                      {
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                  break;

                  case 
  55:
                      if (
  pPlayer->HasItemCount(4562415true))
                      {
                          
  pPlayer->DestroyItemCount(4562415true);
                          
  pCreature->CastSpell(pPlayer19852false);
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You have been given Blessing of Wisdom."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                      else
                      {
                          
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                          
  pCreature->MonsterWhisper("You don't have the required amount of PvP Tokens."pPlayer -> GetGUID());
                      }
                       break;
                  }
              }
              return 
  true;
          }
  };
  void AddSC_PvPToken_NPC()
  {
  new 
  PvPToken_NPC();

  2 کاربر پست Ezio عزیز را پسندیده اند .

  M.D_JokeR (10-14-2015),Nightprince (10-28-2014)

  مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

  اما ما ایرانیا 4 حالت:

  زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

  Hamed.Wower@yahoo.com

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •