سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوع: اسکریپت npc_title

 1. #1

  شماره عضویت
  13
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  41
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 49
  مورد پسند : 74 بار در 27 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  اسکریپت npc_title

  دورد...

  این اسکریپت این قابلیت تو داره که ازتون توکن بگیره و title بده

  خیلی title های جالبی داره...


  کد PHP:
  #include "ScriptPCH.h"

  enum Actions
  {
      
  // alliance
      
  ACTION_TITLE_PRIVATE,
      
  ACTION_TITLE_CORPORAL,
      
  ACTION_TITLE_SERGEANT,
      
  ACTION_TITLE_MASTER_SERGEANT,
      
  ACTION_TITLE_SERGEANT_MAJOR,
      
  ACTION_TITLE_KNIGHT,
      
  ACTION_TITLE_KNIGHT_LIEUTENANT,
      
  ACTION_TITLE_KNIGHT_CAPTAIN,
      
  ACTION_TITLE_KNIGHT_CHAMPION,
      
  ACTION_TITLE_LIEUTENANT_COMMANDER,
      
  ACTION_TITLE_COMMANDER,
      
  ACTION_TITLE_MARSHAL,
      
  ACTION_TITLE_FIELD_MARSHAL,
      
  ACTION_TITLE_GRAND_MARSHAL,
      
  // horde
      
  ACTION_TITLE_SCOUT,
      
  ACTION_TITLE_GRUNT,
      
  ACTION_TITLE_SERGEANT_H,
      
  ACTION_TITLE_SENIOR_SERGEANT,
      
  ACTION_TITLE_FIRST_SERGEANT,
      
  ACTION_TITLE_STONE_GUARD,
      
  ACTION_TITLE_BLOOD_GUARD,
      
  ACTION_TITLE_LEGIONNAIRE,
      
  ACTION_TITLE_CENTURION,
      
  ACTION_TITLE_CHAMPION,
      
  ACTION_TITLE_LIEUTENANT_GENERAL,
      
  ACTION_TITLE_GENERAL,
      
  ACTION_TITLE_WARLORD,
      
  ACTION_TITLE_HIGH_WARLORD
  };

  class 
  TitleNpc : public CreatureScript
  {
      public:
          
  TitleNpc() : CreatureScript("TitleNpc"){}

          
  uint32 GetTotalKill(Playerplayer)
          {
              
  QueryResult result CharacterDatabase.PQuery("SELECT totalKills FROM characters WHERE guid = %u"player->GetGUID());
              if (
  result)
              {
                  
  Fieldfield result->Fetch();
                  if (
  field)
                      return 
  field[0].GetUInt32();
              }
                  return 
  NULL;
          }

          
  bool OnGossipHello(PlayerplayerCreaturecreature)
          {
              if (
  player->GetTeam() == ALLIANCE)
              {
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_01:24|t|r Private.(1 Kill)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_PRIVATE);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_02:24|t|r Corporal.(50 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_CORPORAL);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_03:24|t|r Sergeant.(100 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_SERGEANT);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_04:24|t|r Master Sergeant.(250 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_MASTER_SERGEANT);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_05:24|t|r Sergeant Major.(500 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_SERGEANT_MAJOR);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_06:24|t|r Knight.(750 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_KNIGHT);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_07:24|t|r Knight Lieutenant.(1000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_KNIGHT_LIEUTENANT);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_08:24|t|r Knight Captain.(1500 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_KNIGHT_CAPTAIN);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_09:24|t|r Knight Champion.(3000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_KNIGHT_CHAMPION);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_10:24|t|r Lieutenant Commander.(5000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_LIEUTENANT_COMMANDER);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_11:24|t|r Commander.(7500 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_COMMANDER);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_12:24|t|r Marshal.(10000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_MARSHAL);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_13:24|t|r Field Marshal.(15000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_FIELD_MARSHAL);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_A_14:24|t|r Grand Marshal.(30000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_GRAND_MARSHAL);
              }
              else
              {
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_01:24|t|r Scout.(1 Kill)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_SCOUT);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_02:24|t|r Grunt.(50 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_GRUNT);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_03:24|t|r Sergeant.(100 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_SERGEANT_H);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_04:24|t|r Senior Sergeant.(250 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_SENIOR_SERGEANT);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_05:24|t|r First Sergeant.(500 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_FIRST_SERGEANT);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_06:24|t|r Stone Guard.(750 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_STONE_GUARD);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_07:24|t|r Blood Guard.(1000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_BLOOD_GUARD);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_08:24|t|r Legionnaire.(1500 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_LEGIONNAIRE);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_09:24|t|r Centurion.(3000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_CENTURION);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_10:24|t|r Champion.(5000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_CHAMPION);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_11:24|t|r Lieutenant General.(7500 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_LIEUTENANT_GENERAL);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_12:24|t|r General.(10000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_GENERAL);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_13:24|t|r Warlord.(15000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_WARLORD);
                  
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_PVP_H_14:24|t|r High Warlord.(30000 Kills)"GOSSIP_SENDER_MAINACTION_TITLE_HIGH_WARLORD);
              }
              
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(9425creature->GetGUID());
                  return 
  true;
          }

          
  bool OnGossipSelect(PlayerPlayerCreaturecreatureuint32 /*uiSender*/uint32 uiAction)
          {
              
  WorldSessionws Player->GetSession();

              switch (
  uiAction)
              {
                  case 
  ACTION_TITLE_PRIVATE:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 1)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(1));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_CORPORAL:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 50)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(2));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_SERGEANT:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 100)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(3));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_MASTER_SERGEANT:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 250)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(4));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_SERGEANT_MAJOR:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 500)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(5));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_KNIGHT:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 750)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(6));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_KNIGHT_LIEUTENANT:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 1000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(7));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_KNIGHT_CAPTAIN:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 1500)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(8));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_KNIGHT_CHAMPION:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 3000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(9));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_LIEUTENANT_COMMANDER:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 5000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(10));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_COMMANDER:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 7500)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(11));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_MARSHAL:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 10000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(12));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_FIELD_MARSHAL:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 15000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(13));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_GRAND_MARSHAL:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 30000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(14));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_SCOUT:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 1)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(15));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_GRUNT:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 50)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(16));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_SERGEANT_H:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 100)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(17));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_SENIOR_SERGEANT:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 250)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(18));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_FIRST_SERGEANT:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 500)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(19));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_STONE_GUARD:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 750)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(20));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_BLOOD_GUARD:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 1000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(21));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_LEGIONNAIRE:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 1500)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(22));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_CENTURION:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 3000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(23));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_CHAMPION:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 5000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(24));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_LIEUTENANT_GENERAL:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 7500)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(25));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_GENERAL:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 10000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(26));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_WARLORD:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 15000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(27));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  case 
  ACTION_TITLE_HIGH_WARLORD:
                      {
                          if (
  GetTotalKill(Player) >= 30000)
                              
  Player->SetTitle(sCharTitlesStore.LookupEntry(28));
                          else
                              
  ws->SendNotification("You dont have enough kills");
                      }
                  break;
                  
  Player->PlayerTalkClass->SendCloseGossip();
              }
                  return 
  true;
          }
  };

  void AddSC_TitleNpc()
  {
      new 
  TitleNpc();


  استفاده کنید و لذت ببرید...

  3 کاربر پست Mr_Mohammad عزیز را پسندیده اند .

  M.D_JokeR (09-26-2015),Nightprince (10-29-2014),ubite (02-01-2015)

  مشکل ما اینه که میخوایم تو دنیایی مجازی کاربر برتر بشیم
  که اگه یه روز اینترنت نداشته باشیم فراموزش میشیم
  داداش گلم
  سعی کن تو دنیای واقعی ت برتر باشی
  نه اینجا که یه مشت بچه مچه شدن شاخ

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

 3. #2
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  266
  تاریخ عضویت
  Apr 2015
  نوشته ها
  78
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 69
  مورد پسند : 23 بار در 14 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  لطفا برای tdb 58 آپدیت کنید 3>

 4. #3
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 243 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  اررور داد بگید اینجا
  مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

  اما ما ایرانیا 4 حالت:

  زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

  Hamed.Wower@yahoo.com

 5. #4
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس اول۱۰۰۰ امتیاز1 سال ثبت نام شده استRecommendation Second Class
  جایزه ها:
  استاد برچسب زن

  شماره عضویت
  891
  تاریخ عضویت
  Dec 2015
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  195
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 46
  مورد پسند : 50 بار در 45 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  واسه OregonCore رو ندارید

 6. #5
  دستاورد ها:
  اجتماعیRecommendation First Classبرچسب زن کلاس اولاوردرایو۵۰۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,038
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 672
  مورد پسند : 1,186 بار در 594 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط 1213 نمایش پست ها
  واسه OregonCore رو ندارید
  300 خط کد ، نهایتش 100 خطش هم بخوای آپدیت بدی برای Oregon دیگه . خودت تبدیل کن . کسی دیگه TBC کار نمیکنه .

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •