سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: اسکریپت ArenaSpectator

 1. #1

  شماره عضویت
  13
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  41
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 49
  مورد پسند : 74 بار در 27 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  اسکریپت ArenaSpectator

  با دورد دوباره...

  این اسکریپت این قابلیت رو داره که یه پلیر میتونه مسابقات ارنای دوپلیر رو ببینه

  اسکریپت فیکس و کامل میباشد

  اسکریپت کپی از انجمن دیگی نمی باشد!!!

  برای ترینتی کر 3.3.5 میباشد

  من سورسم نسخه 51 تریننی میباشد اگه در نسخه اخر ترینتی Erorr داد بگید تا فیکس کنم...


  کد PHP:
  #include "ScriptPCH.h"
  #include "Chat.h"
  #include "ArenaTeamMgr.h"
  #include "BattlegroundMgr.h"
  #include "WorldSession.h"
  #include "Player.h"
  #include "ArenaTeam.h"
  #include "Battleground.h"
  #include "BattlegroundMgr.h"
  #include "CreatureTextMgr.h"
  #include "Config.h"

  int8 UsingGossip;

  class 
  arena_spectator_commands : public CommandScript
  {
  public:
      
  arena_spectator_commands() : CommandScript("arena_spectator_commands") { }

      static 
  bool HandleSpectateCommand(ChatHandlerhandlerchar const* args)
      {
          
  Playertarget;
          
  uint64 target_guid;
          
  std::string target_name;
          if (!
  handler->extractPlayerTarget((char*)args, &target, &target_guid, &target_name))
              return 
  false;

          
  Playerplayer handler->GetSession()->GetPlayer();
          if (
  target == player || target_guid == player->GetGUID())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You can't spectate yourself.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  player->IsInCombat())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You are in combat.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (!
  target)
          {
              
  handler->PSendSysMessage("Target is not online or does not exist.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  player->GetPet())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You must hide your pet.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  player->GetMap()->IsBattlegroundOrArena() && !player->isSpectator())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You are already in a battleground or arena.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          
  MapcMap target->GetMap();
          if (!
  cMap->IsBattleArena())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("Player is not in an Arena match.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  player->GetMap()->IsBattleground())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You can't do that while in a battleground.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  target->HasAura(32728) || target->HasAura(32727))
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You can't do that. The Arena match didn't start yet.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  target->isSpectator())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You can't do that. Your target is a spectator.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }
          
          if (
  player->IsMounted())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("Cannot Spectate while mounted.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }


          
  // all's well, set bg id
          // when porting out from the bg, it will be reset to 0
          
  player->SetBattlegroundId(target->GetBattlegroundId(), target->GetBattlegroundTypeId());
          
  // remember current position as entry point for return at bg end teleportation
          
  if (!player->GetMap()->IsBattlegroundOrArena())
              
  player->SetBattlegroundEntryPoint();

          
  // stop flight if need
          
  if (player->IsInFlight())
          {
              
  player->GetMotionMaster()->MovementExpired();
              
  player->CleanupAfterTaxiFlight();
          }
          
  // save only in non-flight case
          
  else
              
  player->SaveRecallPosition();

          
  // search for two teams
          
  Battleground *bGround target->GetBattleground();
          if (
  bGround->isRated())
          {
              
  uint32 slot bGround->GetArenaType() - 2;
              if (
  bGround->GetArenaType() > 3)
                  
  slot 2;
              
  uint32 firstTeamID target->GetArenaTeamId(slot);
              
  uint32 secondTeamID 0;
              
  Player *firstTeamMember  target;
              
  Player *secondTeamMember NULL;
               for (
  Battleground::BattlegroundPlayerMap::const_iterator itr =  bGround->GetPlayers().begin(); itr != bGround->GetPlayers().end();  ++itr)
                  if (
  PlayertmpPlayer ObjectAccessor::FindPlayer(itr->first))
                  {
                      if (
  tmpPlayer->isSpectator())
                          continue;

                      
  uint32 tmpID tmpPlayer->GetArenaTeamId(slot);
                      if (
  tmpID != firstTeamID && tmpID 0)
                      {
                          
  secondTeamID tmpID;
                          
  secondTeamMember tmpPlayer;
                          break;
                      }
                  }

                  if (
  firstTeamID && secondTeamID && secondTeamMember)
                  {
                      
  ArenaTeam *firstTeam  sArenaTeamMgr->GetArenaTeamById(firstTeamID);
                      
  ArenaTeam *secondTeam sArenaTeamMgr->GetArenaTeamById(secondTeamID);
                      if (
  firstTeam && secondTeam)
                      {
                          
  handler->PSendSysMessage("You entered a Rated Arena.");
                          
  handler->PSendSysMessage("Teams:");
                           
  handler->PSendSysMessage("|cFFffffff%s|r vs |cFFffffff%s|r",  firstTeam->GetName().c_str(), secondTeam->GetName().c_str());
                           
  handler->PSendSysMessage("|cFFffffff%u(%u)|r -- |cFFffffff%u(%u)|r",  firstTeam->GetRating(),  firstTeam->GetAverageMMR(firstTeamMember->GetGroup()),
                              
  secondTeam->GetRating(), secondTeam->GetAverageMMR(secondTeamMember->GetGroup()));
                      }
                  }
          }

          
  // to point to see at target with same orientation
          
  float xyz;
          
  target->GetContactPoint(playerxyz);

          
  player->TeleportTo(target->GetMapId(), xyzplayer->GetAngle(target), TELE_TO_GM_MODE);
          
  player->SetPhaseMask(target->GetPhaseMask(), true);
          
  player->SetSpectate(true);
          
  target->GetBattleground()->AddSpectator(player->GetGUID());

          return 
  true;
      }

      static 
  bool HandleSpectateCancelCommand(ChatHandlerhandler, const char/*args*/)
      {
          
  Playerplayer =  handler->GetSession()->GetPlayer();

          if (!
  player->isSpectator() || player->isSpectateCanceled())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You are not a spectator.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          
  // RemoveSpectator shouldn't be needed to be done explicitly as it'll be done in the CancelSpectate func
          //player->GetBattleground()->RemoveSpectator(player->GetGUID());
          
  player->CancelSpectate();
          
  player->TeleportToBGEntryPoint();

          return 
  true;
      }

      static 
  bool HandleSpectateFromCommand(ChatHandlerhandler, const char *args)
      {
          
  Playertarget;
          
  uint64 target_guid;
          
  std::string target_name;
          if (!
  handler->extractPlayerTarget((char*)args, &target, &target_guid, &target_name))
              return 
  false;

          
  Playerplayer handler->GetSession()->GetPlayer();

          if (!
  target)
          {
              
  handler->PSendSysMessage("Player is not online or does not exist.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (!
  player->isSpectator())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You are not a spectator, spectate someone first.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  target->isSpectator() && target != player)
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You can't do that. Your target is a spectator.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  player->GetMap() != target->GetMap())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You can't do that. Your target might be in a different arena match.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  target && target->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_STEALTH))
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You can't target stealthed players.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          
  // check for arena preperation
          // if exists than battle didn`t begin
          
  if (target && target->HasAura(32728) || target->HasAura(32727))
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You can't do that. The Arena match didn't start yet.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          if (
  target == player && player->getSpectateFrom())
              
  player->SetViewpoint(player->getSpectateFrom(), false);
          else
              
  player->SetViewpoint(targettrue);
          return 
  true;
      }

      
  // addon data
      
  static bool HandleSpectateResetCommand(ChatHandlerhandler, const char *args)
      {
          
  Playerplayer handler->GetSession()->GetPlayer();

          if (!
  player->isSpectator())
          {
              
  handler->PSendSysMessage("You are not a spectator.");
              
  handler->SetSentErrorMessage(true);
              return 
  false;
          }

          
  Battleground *bGround player->GetBattleground();
          if (!
  bGround)
              return 
  false;

          if (
  bGround->GetStatus() != STATUS_IN_PROGRESS)
              return 
  true;

           for (
  Battleground::BattlegroundPlayerMap::const_iterator itr =  bGround->GetPlayers().begin(); itr != bGround->GetPlayers().end();  ++itr)
              if (
  PlayertmpPlayer ObjectAccessor::FindPlayer(itr->first))
              {
                  if (
  tmpPlayer->isSpectator())
                      continue;

                  
  uint32 tmpID bGround->GetPlayerTeam(tmpPlayer->GetGUID());

                  
  // generate addon massage
                  
  std::string pName tmpPlayer->GetName();
                  
  std::string tName "";

                  if (
  Player *target tmpPlayer->GetSelectedPlayer())
                      
  tName target->GetName();

                  
  SpectatorAddonMsg msg;
                  
  msg.SetPlayer(pName);
                  if (
  tName != "")
                      
  msg.SetTarget(tName);
                  
  msg.SetStatus(tmpPlayer->IsAlive());
                  
  msg.SetClass(tmpPlayer->getClass());
                  
  msg.SetCurrentHP(tmpPlayer->GetHealth());
                  
  msg.SetMaxHP(tmpPlayer->GetMaxHealth());
                  
  Powers powerType tmpPlayer->getPowerType();
                  
  msg.SetMaxPower(tmpPlayer->GetMaxPower(powerType));
                  
  msg.SetCurrentPower(tmpPlayer->GetPower(powerType));
                  
  msg.SetPowerType(powerType);
                  
  msg.SetTeam(tmpID);
                  
  msg.SendPacket(player->GetGUID());
              }

              return 
  true;
      }

      
  ChatCommandGetCommands() const OVERRIDE
      
  {
          static 
  ChatCommand spectateCommandTable[] =
          {
              { 
  "player",         SEC_PLAYER,      true,  &HandleSpectateCommand,        ""NULL },
              { 
  "view",           SEC_PLAYER,      true,  &HandleSpectateFromCommand,    ""NULL },
              { 
  "reset",          SEC_PLAYER,      true,  &HandleSpectateResetCommand,   ""NULL },
              { 
  "leave",          SEC_PLAYER,      true,  &HandleSpectateCancelCommand,  ""NULL },
              { 
  NULL,             0,               falseNULL,                          ""NULL }
          };

          static 
  ChatCommand commandTable[] =
          {
              { 
  "spectate",       SEC_PLAYERfalse,  NULL""spectateCommandTable },
              { 
  NULL,             0,          false,  NULL""NULL }
          };
          return 
  commandTable;
      }
  };

  enum NpcSpectatorAtions {
      
  // will be used for scrolling
      
  NPC_SPECTATOR_ACTION_2V2_GAMES          1000,
      
  NPC_SPECTATOR_ACTION_3V3_GAMES          2000,
      
  NPC_SPECTATOR_ACTION_SPECIFIC           500,

      
  // NPC_SPECTATOR_ACTION_SELECTED_PLAYER + player.Guid()
      
  NPC_SPECTATOR_ACTION_SELECTED_PLAYER    3000
  };

  const 
  uint8  GamesOnPage    15;

  class 
  npc_arena_spectator : public CreatureScript
  {
  public:
      
  npc_arena_spectator() : CreatureScript("npc_arena_spectator") { }

      
  bool OnGossipHello(PlayerpPlayerCreaturepCreature)
      {
           
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_CHAT,  "|TInterface\\icons\\Achievement_Arena_2v2_7:30|t Games: 2v2",  GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_2V2_GAMES);
           
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_CHAT,  "|TInterface\\icons\\Achievement_Arena_3v3_7:30|t Games: 3v3",  GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_3V3_GAMES);
           
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(GOSSIP_ICON_CHAT,  "|TInterface\\icons\\Spell_Holy_DevineAegis:30|t Spectate Specific  Player."GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_SPECIFIC""0,  true);
          
  pPlayer->SEND_GOSSIP_MENU(DEFAULT_GOSSIP_MESSAGEpCreature->GetGUID());
          return 
  true;
      }

      
  bool OnGossipSelect(PlayerplayerCreaturecreatureuint32 /*sender*/uint32 action)
      {
          
  player->PlayerTalkClass->ClearMenus();
          if (
  action == NPC_SPECTATOR_ACTION_SPECIFIC)
          {

          }
          if (
  action NPC_SPECTATOR_ACTION_2V2_GAMES)
          {
              
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_DOT"Refresh"GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_2V2_GAMES);
              
  ShowPage(playeraction NPC_SPECTATOR_ACTION_2V2_GAMESfalse);
              
  player->SEND_GOSSIP_MENU(DEFAULT_GOSSIP_MESSAGEcreature->GetGUID());
          }
          else if (
  action NPC_SPECTATOR_ACTION_3V3_GAMES)
          {
              
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_DOT"Refresh"GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_3V3_GAMES);
              
  ShowPage(playeraction NPC_SPECTATOR_ACTION_3V3_GAMEStrue);
              
  player->SEND_GOSSIP_MENU(DEFAULT_GOSSIP_MESSAGEcreature->GetGUID());
          }
          else
          {

              
  uint64 guid action NPC_SPECTATOR_ACTION_SELECTED_PLAYER;
              if (
  Playertarget ObjectAccessor::FindPlayer(guid))
              {
                  
  ChatHandler handler(player->GetSession());
                  
  char const* pTarget target->GetName().c_str();
                  
  arena_spectator_commands::HandleSpectateCommand(&handlerpTarget);
              }
          }
          return 
  true;
      }

      
  std::string GetClassNameById(uint8 id)
      {
          
  std::string sClass "";
          switch (
  id)
          {
          case 
  CLASS_WARRIOR:         sClass "Warrior ";           break;
          case 
  CLASS_PALADIN:         sClass "Paladin ";           break;
          case 
  CLASS_HUNTER:          sClass "Hunter  ";           break;
          case 
  CLASS_ROGUE:           sClass "Rogue   ";           break;
          case 
  CLASS_PRIEST:          sClass "Priest  ";           break;
          case 
  CLASS_DEATH_KNIGHT:    sClass "DKnight ";           break;
          case 
  CLASS_SHAMAN:          sClass "Shaman  ";           break;
          case 
  CLASS_MAGE:            sClass "Mage    ";           break;
          case 
  CLASS_WARLOCK:         sClass "Warlock ";           break;
          case 
  CLASS_DRUID:           sClass "Druid   ";           break;
          }
          return 
  sClass;
      }

      
  std::string GetGamesStringData(Battlegroundteamuint16 mmruint16 mmrTwo)
      {
          
  std::string teamsMember[BG_TEAMS_COUNT];
          
  uint32 firstTeamId 0;
           for (
  Battleground::BattlegroundPlayerMap::const_iterator itr =  team->GetPlayers().begin(); itr != team->GetPlayers().end();  ++itr)
              if (
  Playerplayer ObjectAccessor::FindPlayer(itr->first))
              {
                  if (
  player->isSpectator())
                      continue;

                  if (
  player->IsGameMaster())
                      continue; 

                  
  uint32 team itr->second.Team;
                  if (!
  firstTeamId)
                      
  firstTeamId team;

                  
  teamsMember[firstTeamId == team] += GetClassNameById(player->getClass());
              }

              
  std::string data teamsMember[0] + "(";
              
  std::stringstream sstwo;
              
  std::stringstream ss;
              
  ss << mmr;
              
  sstwo << mmrTwo;
              
  data += ss.str();
              
  data += ") - ";
              
  data += teamsMember[1] + "(" sstwo.str();
              
  data += ")";
              return 
  data;
      }

      
  uint64 GetFirstPlayerGuid(Battlegroundteam)
      {
           for (
  Battleground::BattlegroundPlayerMap::const_iterator itr =  team->GetPlayers().begin(); itr != team->GetPlayers().end();  ++itr)
              if (
  Playerplayer ObjectAccessor::FindPlayer(itr->first))
                  return 
  itr->first;
          return 
  0;
      }

      
  void ShowPage(Playerplayeruint16 pagebool IsTop)
      {
          
  uint32 firstTeamId 0;
          
  uint16 TypeTwo 0;
          
  uint16 TypeThree 0;
          
  uint16 mmr 0;
          
  uint16 mmrTwo 0;
          
  bool haveNextPage false;
          for (
  uint8 i 0<= MAX_BATTLEGROUND_TYPE_ID; ++i)
          {
              if (!
  sBattlegroundMgr->isArenaType(BattlegroundTypeId(i)))
                  continue;

              
  BattlegroundDataarenas sBattlegroundMgr->GetAllBattlegroundsWithTypeId(BattlegroundTypeId(i));

              if (!
  arenas || arenas->m_Battlegrounds.empty())
                  continue;

               for (
  BattlegroundContainer::const_iterator itr =  arenas->m_Battlegrounds.begin(); itr !=  arenas->m_Battlegrounds.end(); ++itr)
              {
                  
  Battlegroundarena itr->second;
                  
  Playertarget ObjectAccessor::FindPlayer(GetFirstPlayerGuid(arena));
                  if (!
  target)
                      continue;

                  if (
  target->HasAura(32728) || target->HasAura(32727))
                      continue;

                  if (!
  arena->GetPlayersSize())
                      continue;

                  if (!
  arena->isRated())
                      continue;

                  if (
  arena->GetArenaType() == ARENA_TYPE_2v2)
                  {
                      
  mmr arena->GetArenaMatchmakerRatingByIndex(0);
                      
  firstTeamId target->GetArenaTeamId(0);
                      
  Battleground::BattlegroundPlayerMap::const_iterator citr arena->GetPlayers().begin();
                      for (; 
  citr != arena->GetPlayers().end(); ++citr)
                          if (
  Playerplrs sObjectAccessor->FindPlayer(citr->first))
                              if (
  plrs->GetArenaTeamId(0) != firstTeamId)
                                  
  mmrTwo arena->GetArenaMatchmakerRating(citr->second.Team);
                  }
                  else
                  {
                      
  mmr arena->GetArenaMatchmakerRatingByIndex(1);
                      
  firstTeamId target->GetArenaTeamId(1);
                      
  Battleground::BattlegroundPlayerMap::const_iterator citr arena->GetPlayers().begin();
                      for (; 
  citr != arena->GetPlayers().end(); ++citr)
                          if (
  Playerplrs sObjectAccessor->FindPlayer(citr->first))
                              if (
  plrs->GetArenaTeamId(1) != firstTeamId)
                                  
  mmrTwo arena->GetArenaMatchmakerRating(citr->second.Team);
                  }

                  if (
  IsTop && arena->GetArenaType() == ARENA_TYPE_3v3)
                  {
                      
  TypeThree++;
                      if (
  TypeThree > (page 1) * GamesOnPage)
                      {
                          
  haveNextPage true;
                          break;
                      }

                      if (
  TypeThree >= page GamesOnPage)
                           
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_BATTLE,  GetGamesStringData(arenammrmmrTwo), GOSSIP_SENDER_MAIN,  NPC_SPECTATOR_ACTION_SELECTED_PLAYER GetFirstPlayerGuid(arena));
                  }
                  else if (!
  IsTop && arena->GetArenaType() == ARENA_TYPE_2v2)
                  {
                      
  TypeTwo++;
                      if (
  TypeTwo > (page 1) * GamesOnPage)
                      {
                          
  haveNextPage true;
                          break;
                      }

                      if (
  TypeTwo >= page GamesOnPage)
                           
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_BATTLE,  GetGamesStringData(arenammrmmrTwo), GOSSIP_SENDER_MAIN,  NPC_SPECTATOR_ACTION_SELECTED_PLAYER GetFirstPlayerGuid(arena));
                  }
              }
          }

          if (
  page 0)
          {
               
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_DOT"Prev..",  GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_2V2_GAMES page 1);
               
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_DOT"Prev..",  GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_3V3_GAMES page 1);
          }

          if (
  haveNextPage)
          {
               
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_DOT"Next..",  GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_2V2_GAMES page 1);
               
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(GOSSIP_ICON_DOT"Next..",  GOSSIP_SENDER_MAINNPC_SPECTATOR_ACTION_3V3_GAMES page 1);
          }
      }

      
  bool OnGossipSelectCode(PlayerplayerCreaturecreatureuint32 senderuint32 action, const charcode)
      {
          if (!
  player)
              return 
  true;

          
  player->PlayerTalkClass->ClearMenus();
          
  player->CLOSE_GOSSIP_MENU();
          if (
  sender == GOSSIP_SENDER_MAIN)
          {
              switch (
  action)
              {
              case 
  NPC_SPECTATOR_ACTION_SPECIFIC// choosing a player

                  
  const charplrName code;

                  
  char playerName[50];
                  
  strcpy(playerNameplrName);

                  for (
  int i 013i++)
                  {
                      if (
  playerName[i] == NULL)
                          break;
                      if (
  == && playerName[i] > 96)
                          
  playerName[0] -= 32;
                      else if (
  playerName[i] < 97)
                          
  playerName[i] += 32;
                  }

                  if (
  Playertarget sObjectAccessor->FindPlayerByName(playerName))
                  {
                      
  ChatHandler handler(player->GetSession());
                      
  char const* pTarget target->GetName().c_str();
                      
  arena_spectator_commands::HandleSpectateCommand(&handlerpTarget);
                  }
                  
  ChatHandler(player->GetSession()).PSendSysMessage("Player is not online or does not exist.");
                  return 
  true;
              }
          }

          return 
  false;
      }
  };  void AddSC_arena_spectator_script()
  {
      new 
  arena_spectator_commands();
      new 
  npc_arena_spectator();


  SQL
  کد PHP:
  DELETE FROM `commandWHERE `name` = 'spectate';
  INSERT  INTO `command` (`name`, `security`, `help`) VALUES ('spectate'0,  'Syntax: .spectate $subcommand.\nUse .help sppectate');
  DELETE FROM `commandWHERE `name` = 'spectate view';
  INSERT  INTO `command` (`name`, `security`, `help`) VALUES ('spectate view'0,  'Syntax: .spectate view #player\nAllow player to spectate arena from  anotherplayer.');
  DELETE FROM `commandWHERE `name` = 'spectate leave';
  INSERT  INTO `command` (`name`, `security`, `help`) VALUES ('spectate leave',  0'Syntax: .spectate leave\nDisable spectator mode.');
  DELETE FROM `commandWHERE `name` = 'spectate player';
  INSERT  INTO `command` (`name`, `security`, `help`) VALUES ('spectate player',  0'Syntax: .spectate player #player\nAllow to spectate player.');
  DELETE FROM `commandWHERE `name` = 'spectate reset';
  INSERT INTO `command` (`name`, `security`, `help`) VALUES ('spectate reset'0'Syntax: .spectate reset\nSend addon data.');
  UPDATE  `gameobject_templateSET `flags` = 36 WHERE entry IN (185918185917,  183970183971183972183973183977183979183978183980192642,  192643); 
  بدرود

  2 کاربر پست Mr_Mohammad عزیز را پسندیده اند .

  Nightprince (10-29-2014),ubite (02-01-2015)

  ویرایش توسط Mr_Mohammad : 10-29-2014 در ساعت 06:00 PM
  مشکل ما اینه که میخوایم تو دنیایی مجازی کاربر برتر بشیم
  که اگه یه روز اینترنت نداشته باشیم فراموزش میشیم
  داداش گلم
  سعی کن تو دنیای واقعی ت برتر باشی
  نه اینجا که یه مشت بچه مچه شدن شاخ

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

 3. #2
  دستاورد ها:
  1 سال ثبت نام شده استبرچسب زن کلاس دوم۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  160
  تاریخ عضویت
  Feb 2015
  نوشته ها
  4
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  سلام برای ارگونم میشه درستش کنین ممنون

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •