سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: اسکریپت TopArena

 1. #1

  شماره عضویت
  13
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  41
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 49
  مورد پسند : 74 بار در 27 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  اسکریپت TopArena

  دورد دوباره...

  اسکریپت TopArenaبرای 3.3.5 ترینتی
  این اسکریپت مربوط به جوین دادن در ارنا و تیم ارنا میباشد...

  کاملا تست شده و سالم میباشد...

  کد PHP:
  #include "ScriptPCH.h"
  #include <cstring>
  #include <string.h>
  #include "ObjectMgr.h"
  #include "ScriptMgr.h"
  #include "ArenaTeam.h"
  #include "ArenaTeamMgr.h"
  #include "World.h"

  enum enus
  {
      
  ARENA_MAX_RESULTS 10,
      
  ARENA_2V2_LADDER GOSSIP_ACTION_INFO_DEF 1,
      
  ARENA_3V3_LADDER GOSSIP_ACTION_INFO_DEF 2,
      
  ARENA_5V5_LADDER GOSSIP_ACTION_INFO_DEF 3,
      
  ARENA_GOODBYE GOSSIP_ACTION_INFO_DEF 4,
      
  ARENA_START_TEAM_LOOKUP GOSSIP_ACTION_INFO_DEF 5,
      
  ARENA_HELP GOSSIP_ACTION_INFO_DEF 9999,
  };

  class 
  arena_top_teams : public CreatureScript
  {
      private:
      
  uint32 optionToTeamType(uint32 option
      {
          
  uint32 teamType;
          switch(
  option)
          {
              case 
  ARENA_2V2_LADDER
                  
  teamType 2;
              break;
                      
              case 
  ARENA_3V3_LADDER:
                  
  teamType 3
              break;
                  
              case 
  ARENA_5V5_LADDER:
                  
  teamType 5
              break;
          }
          return 
  teamType;
      }
          
      
  uint32 teamTypeToOption(uint32 teamType
      {
          
  uint32 option;
          switch(
  teamType
          {
              case 
  2
                  
  option ARENA_2V2_LADDER
              break;
                      
              case 
  3
                  
  option ARENA_3V3_LADDER
              break;
                      
              case 
  5
                  
  option ARENA_5V5_LADDER
              break;
          }
          return 
  option;
      }
          
      
  std::string raceToString(uint8 race
      {
          
  std::string race_s "Unknown";
          switch (
  race)
          {
              case 
  RACE_HUMAN:            
                  
  race_s "Human";       
              break;
                  
              case 
  RACE_ORC:              
                  
  race_s "Orc";         
              break;
                  
              case 
  RACE_DWARF:           
                  
  race_s "Dwarf";       
              break;
                  
              case 
  RACE_NIGHTELF:         
                  
  race_s "Night Elf";   
              break;
                  
              case 
  RACE_UNDEAD_PLAYER:   
                  
  race_s "Undead";      
              break;
                  
              case 
  RACE_TAUREN:          
                  
  race_s "Tauren";      
              break;
                  
              case 
  RACE_GNOME:            
                  
  race_s "Gnome";       
              break;
                  
              case 
  RACE_TROLL:            
                  
  race_s "Troll";       
              break;
                  
              case 
  RACE_BLOODELF:         
                  
  race_s "Blood Elf";   
              break;
                  
              case 
  RACE_DRAENEI:          
                  
  race_s "Draenei";     
              break;
          }
          return 
  race_s;
      }
          
      
  std::string classToString(uint8 Class) 
      {
          
  std::string Class_s "Unknown";
          switch (Class)
          {
              case 
  CLASS_WARRIOR:         
                  
  Class_s "Warrior";        
              break;
                  
              case 
  CLASS_PALADIN:        
                  
  Class_s "Paladin";       
              break;
                  
              case 
  CLASS_HUNTER:         
                  
  Class_s "Hunter";        
              break;
                  
              case 
  CLASS_ROGUE:          
                  
  Class_s "Rogue";          
              break;
                  
              case 
  CLASS_PRIEST:
                  
  Class_s "Priest";
              break;
                  
              case 
  CLASS_DEATH_KNIGHT:
                  
  Class_s "Death Knight";
              break;
                  
              case 
  CLASS_SHAMAN
                  
  Class_s "Shaman";       
              break;
                  
              case 
  CLASS_MAGE
                  
  Class_s "Mage";          
              break;
                  
              case 
  CLASS_WARLOCK
                  
  Class_s "Warlock";       
              break;
                  
              case 
  CLASS_DRUID:          
                  
  Class_s "Druid";          
              break;
          }
          return 
  Class_s;
      }
          
      
  std::string getPlayerStatus(uint32 guid
      {
          
  Player *player sObjectAccessor->FindPlayer(guid);
          if(!
  player)
              return 
  "Offline";
          if(
  player->isAFK()) 
              return 
  "Online, <AFK> " player->afkMsg
          if(
  player->isDND()) 
              return 
  "Online, <Busy> " player->dndMsg;
          return 
  "Online";
      }
          
      
  std::string getWinPercent(uint32 winsuint32 losses)
      {
          
  uint32 totalGames wins losses;
          if (
  totalGames == 0)
              return 
  "0%";
              
          
  std::stringstream buf;
          
  uint32 percentage = (wins 100) / totalGames;
          
  buf << percentage << "%";
          return 
  buf.str();
      }

      public:
          
  arena_top_teams() : CreatureScript("arena_top_teams"){}
          
      
  bool OnGossipHello(Player *playerCreature *creature)
      {
          
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4,"|cff00ff00|TInterface\\icons\\spell_chargepositive:26|t|r How this npc work?"GOSSIP_SENDER_MAINARENA_HELP);
          
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4,"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_Arena_2v2_7:26|t|r Top 10: 2v2 Arena"GOSSIP_SENDER_MAINARENA_2V2_LADDER);
          
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4,"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_Arena_3v3_7:26|t|r Top 10: 3v3 Arena"GOSSIP_SENDER_MAINARENA_3V3_LADDER);
          
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4,"|cff00ff00|TInterface\\icons\\Achievement_Arena_5v5_7:26|t|r Top 10: 5v5 Arena"GOSSIP_SENDER_MAINARENA_5V5_LADDER);
          
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4,"|cff00ff00|TInterface\\icons\\spell_chargenegative:26|t|r Nevermind"GOSSIP_SENDER_MAINARENA_GOODBYE);
          
  player->SEND_GOSSIP_MENU(90085creature->GetGUID());
          return 
  true;
      }
          
      
  bool OnGossipSelect(PlayerplayerCreaturecreatureuint32 /*uiSender*/uint32 uiAction
      {
          
  player->PlayerTalkClass->ClearMenus();
          switch(
  uiAction
          {
              case 
  ARENA_GOODBYE:
              {
                  
  player->PlayerTalkClass->SendCloseGossip();
                  break;
              }

              case 
  ARENA_HELP:
              {
                  
  ChatHandler(player->GetSession()).PSendSysMessage("|cffff6060[Information]:|r This npc show server gladiators (Top 10).Simple click on team name and see team details");
                  break;
              }

              case 
  ARENA_2V2_LADDER:
              case 
  ARENA_5V5_LADDER:
              case 
  ARENA_3V3_LADDER:
              {
                  
  uint32 teamType optionToTeamType(uiAction);
                  
  QueryResult result CharacterDatabase.PQuery("SELECT arenaTeamId, name, rating FROM arena_team WHERE type = '%u' ORDER BY rating DESC LIMIT %u;"teamTypeARENA_MAX_RESULTS);
                      
                  if(!
  result
                  {
                      
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Nevermind"GOSSIP_SENDER_MAINARENA_GOODBYE);
                      
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1creature->GetGUID());
                  } 
                  else
                  {
                      
  std::string name;
                      
  uint32 teamIdratingrank 1;
                      
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(0,"Top Arena List - Gladiators:"GOSSIP_SENDER_MAINARENA_GOODBYE);
                      do 
                      {
                          
  Field *fields result->Fetch();
                          
  teamId fields[0].GetUInt32();
                          
  name fields[1].GetString();
                          
  rating fields[2].GetUInt32();
                              
                          
  std::stringstream buffer;
                          
  buffer << rank << ". " << name;
                          
  buffer << ": " << "|cFF1E90FF" << rating << "|r" << " rating!";
                          
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4buffer.str(), GOSSIP_SENDER_MAINARENA_START_TEAM_LOOKUP teamId);
                              
                          
  rank++;
                      } 
                      while(
  result->NextRow());
                      
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(7"Nevermind"GOSSIP_SENDER_MAINARENA_GOODBYE);
                      
  player->SEND_GOSSIP_MENU(90086creature->GetGUID());
                  }
                  break;
              }
              
              default:
              {
                  if (
  uiAction ARENA_START_TEAM_LOOKUP
                  {
                      
  uint32 teamId uiAction ARENA_START_TEAM_LOOKUP;
                      
  QueryResult result CharacterDatabase.PQuery("SELECT name, rating, seasonWins, seasonGames - seasonWins, weekWins, weekGames - weekWins, rank, captainGuid , type FROM arena_team WHERE arenaTeamId = '%u'"teamId);
                          
                      if(!
  result
                      {
                          
  player->GetSession()->SendNotification("Arena team not found...");
                          
  player->PlayerTalkClass->SendCloseGossip();
                          return 
  true;
                      }
                          
                      
  Field *fields result->Fetch();
                      
  std::string name fields[0].GetString();
                      
  uint32 rating fields[1].GetUInt32();
                      
  uint32 seasonWins fields[2].GetUInt32();
                      
  uint32 seasonLosses fields[3].GetUInt32();
                      
  uint32 weekWins fields[4].GetUInt32();
                      
  uint32 weekLosses fields[5].GetUInt32();
                      
  uint32 rank fields[6].GetUInt32();
                      
  uint32 captainGuid fields[7].GetUInt32();
                      
  uint32 type fields[8].GetUInt32();
                      
  uint32 parentOption teamTypeToOption(type);
                          
                      
  std::string seasonWinPercentage getWinPercent(seasonWinsseasonLosses);
                      
  std::string weekWinPercentage getWinPercent(weekWinsweekLosses);
                          
                      
  std::stringstream buf;
                      
  buf << "Team Name: " << "|cFF1E90FF" << name << "|r";
                      
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(7buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                      
  buf.str("");
                      
                      
  buf << "Rating: " << "|cFF1E90FF" << rating << "|r" << " (Rank: " << "|cFF1E90FF" << rank << "|r" << ", Type: " << "|cFF1E90FF" << type << "v" << type << "|r"")";
                      
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                      
  buf.str("");
                      
                      
  buf << "Total Week: " << "|cFF1E90FF" << weekWins << "-" << weekLosses << "|r"" (" << "|cFF1E90FF" << weekWinPercentage << "|r" << "win)"
                      
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                      
  buf.str("");
                      
                      
  buf << "Total Season: " << "|cFF1E90FF" << seasonWins << "-" << seasonLosses << "|r" << " (" << "|cFF1E90FF" << seasonWinPercentage << "|r" << " win)"
                      
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                          
                      
  QueryResult members CharacterDatabase.PQuery("SELECT  a.guid, a.personalRating, a.weekWins, a.weekGames - a.weekWins, a.seasonWins, a.seasonGames - a.seasonWins, c.name, c.race, c.class, c.level FROM arena_team_member a LEFT JOIN characters c ON c.guid = a.guid WHERE arenaTeamId = '%u' ORDER BY a.guid = '%u' DESC, a.seasonGames DESC, c.name ASC"teamIdcaptainGuid);
                      if(!
  members
                      {
                          
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(7"No team members found...?"GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                      } 
                      else 
                      {
                          
  uint32 memberPos 1;
                          
  uint32 memberCount members->GetRowCount();
                          
  uint32 guidpersonalRatinglevel;
                          
  std::string namerace, Class;
                              
                          
  buf.str("");
                          
  buf << "      --- " << memberCount << " team" << ((memberCount == 1) ? " member" " members") << " found" << " ---";
                          
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(0buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                          do 
                          {
                              
  fields members->Fetch();
                              
  guid fields[0].GetUInt32();
                              
  personalRating fields[1].GetUInt32();
                              
  weekWinsfields[2].GetUInt32();
                              
  weekLosses fields[3].GetUInt32();
                              
  seasonWins fields[4].GetUInt32();
                              
  seasonLosses fields[5].GetUInt32();
                              
  name fields[6].GetString();
                              
  race raceToString(fields[7].GetUInt8());
                              Class = 
  classToString(fields[8].GetUInt8());
                              
  level fields[9].GetUInt32();
                                  
                              
  seasonWinPercentage getWinPercent(seasonWinsseasonLosses);
                              
  weekWinPercentage getWinPercent(weekWinsweekLosses);
                                  
                              
  buf.str(""); 
                              
  buf << memberPos << ". "
                              if (
  guid == captainGuid
                                  
  buf <<  "Team Captain ";
                                  
                              
  buf << name << ", " << getPlayerStatus(guid);
                              
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(7buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                              
  buf.str("");
                              
                              
  buf << race << " " << Class << ", " << "|cFF1E90FF" << personalRating << "|r" << " personal rating!";
                              
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                              
  buf.str("");
                              
                              
  buf << "Week: " << "|cFF1E90FF" << weekWins << "-" << weekLosses << "|r" << " (" << "|cFF1E90FF" << weekWinPercentage << "|r" << " win), " << "|cFF1E90FF" << (weekWins weekLosses) << "|r" << " played!"
                              
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                              
  buf.str("");
                              
                              
  buf << "Season: " << "|cFF1E90FF" << seasonWins << "-" << seasonLosses << "|r" << " (" << "|cFF1E90FF" << seasonWinPercentage << "|r" << " win), " << "|cFF1E90FF" << (seasonWins seasonLosses) << "|r" << " played!"
                              
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(4buf.str(), GOSSIP_SENDER_MAINparentOption);
                              
  memberPos++;
                          } 
                          while(
  members->NextRow());
                      }
                      
  player->SEND_GOSSIP_MENU(90087creature->GetGUID());
                  }
              }
          }
          return 
  true;
      }
  };

  void AddSC_arena_top_teams()
  {
      new 
  arena_top_teams();

  موفق باشید...

  کاربر مقابل پست Mr_Mohammad عزیز را پسندیده است:

  Nightprince (11-09-2014)

  ویرایش توسط Mr_Mohammad : 11-09-2014 در ساعت 11:09 AM
  مشکل ما اینه که میخوایم تو دنیایی مجازی کاربر برتر بشیم
  که اگه یه روز اینترنت نداشته باشیم فراموزش میشیم
  داداش گلم
  سعی کن تو دنیای واقعی ت برتر باشی
  نه اینجا که یه مشت بچه مچه شدن شاخ

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

 3. #2
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم۱۰۰۰ امتیازپیشکسوت

  شماره عضویت
  92
  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  محل سکونت
  گلستان
  نوشته ها
  97
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 44
  مورد پسند : 52 بار در 25 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  این اسکریپ رو برای اخرین ورژن اپدیت کنید اررور میده
  هیچ چیز انی نیست که در نگاه اول به نظر میرسد (اهورا)

 4. #3

  شماره عضویت
  548
  تاریخ عضویت
  Jul 2015
  نوشته ها
  9
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 13
  مورد پسند : 1 بار در 1 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  این توی world بریزیم ؟

 5. #4
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 243 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نه تو سورس تو پوشه

  src\server\scripts\Custom

  کاربر مقابل پست Ezio عزیز را پسندیده است:

  Nightprince (07-24-2015)

  مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

  اما ما ایرانیا 4 حالت:

  زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

  Hamed.Wower@yahoo.com

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •