سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree1Likes
 • 1 Post By Mr_Mohammad

موضوع: اسکریپت Teleporter

 1. #1

  شماره عضویت
  13
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  41
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 49
  مورد پسند : 74 بار در 27 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  اسکریپت Teleporter

  دورد و خسته نباشید...

  یک تلپورتر خوشگل برای سرور شما....

  اسکریپت تلپورتر برای 3.3.5 ترینتی...

  کاملا تست شده و سالم میباشد...

  تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  کد PHP:
  //      Link Types//
  /*
  {#,     #,      2,      "|cff4169E1 Non-Icon Links|r",  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
  {#,     #,      2,      "|cff4169E1|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_King_Varian_Wrynn:30|t Icon & Color Links|r", 0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
  {#,     #,      2,      "|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_King_Varian_Wrynn:30|t Icon Links (NoColor)|t", 0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
  {#,     #,      2,      "Non-Formated Links Links",     0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
  */
   
  // Color List //
  /*
  ORANGE                  "|cffFFA500"
  DARKORANGE              "|cffFF8C00"
  RED                     "|cffFF0000"
  LIGHTRED                "|cffD63931"
  ROYALBLUE               "|cff4169E1"
  LIGHTBLUE               "|cffADD8E6"
  YELLOW                  "|cffFFFF00"
  GREEN                   "|cff008000"
  PURPLE                  "|cffDA70D6"
  WHITE                   "|cffffffff"
  SUBWHITE                "|cffbbbbbb"
  */
         
  #include "ScriptPCH.h"
   
  // Teleport data
   
  struct Eric
  {
          
  uint32 menu_idnext_menu_id;
          
  uint8 icon;
          
  std::string name;
          
  uint32 cost;
          
  uint8 levelfaction// 0 Both, 1 Horde, 2 Ally
          
  uint32 map;
          
  float xyzo;
  };
  typedef struct Eric Rochet2;
   
  //      {menu_id, next_menu_id, icon, name, cost, level, faction, map, x, y, z, o}
  Rochet2 TeLe [] = // key = i & Key
  {
          {
  1,     7,      4,      "|TInterface\\icons\\Achievement_general:20|t Shop Mall|r",    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          {
  1,     2,      4,      "|cff4169E1|TInterface\\icons\\Achievement_pvp_a_16:20|t Alliance Capital Cities|r",    0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          {
  1,     3,      4,      "|cffFF0000|TInterface\\icons\\Achievement_pvp_h_h:20|t Horde Capital Cities|r",        0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          {
  1,     4,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_level_80:20|t Levelup City|r",     0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          {
  1,     5,      4,      "|cffFF8C00|TInterface\\icons\\Achievement_arena_2v2_7:20|t PvP Areas|r",      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          {
  1,     8,      4,      "|cffff0000|TInterface\\icons\\Achievement_bg_killxenemies_generalsroom:20|t Custom Area|r",  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          {
  1,     6,      4,      "|cffff0000|TInterface\\icons\\Achievement_Dungeon_Icecrown_Frostmourne:20|t Raids|r",  0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          {
  1,     9,      4,      "|cffFF8C00|TInterface\\icons\\Ability_seal:20|t World Boss|r",      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
     
          {
  2,     0,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_King_Varian_Wrynn:20|t Stormwind|r",    0,      0,      2,      0,      -8842.09f,      626.358f,       94.0867f,       3.61363f},
          {
  2,     0,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_Prophet_Velen:20|t Darnassus|r",    0,      0,      2,      1,      9869.91f,       2493.58f,       1315.88f,       2.78897f},
          {
  2,     0,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_King_Magni_Bronzebeard:20|t Ironforge|r",    0,      0,      2,      0,      -4900.47f,      -962.585f,      501.455f,       5.40538f},
          {
  2,     0,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_Character_Draenei_Male:20|t The Exodar|r",       0,      0,      2,      530,    -3864.92f,      -11643.7f,      -137.644f,      5.50862f},
          {
  2,     0,      4,      "|cffFF0000Attack Stormwind|r"0,      80,     1,      0,      -9449.06f,      64.8392f,       56.3581f,       3.07047f},
          {
  2,     0,      4,      "|cffFF0000Attack Darnassus|r"0,      80,     1,      1,      9889.03f,       915.869f,       1307.43f,       1.9336f},
          {
  2,     0,      4,      "|cffFF0000Attack Ironforge|r"0,      80,     1,      0,      -5603.76f,      -482.704f,      396.98f,        5.23499f},
          {
  2,     0,      4,      "|cffFF0000Attack Exodar|r",    0,      80,     1,      530,    -4192.62f,      -12576.7f,      36.7598f,       1.62813f},
          {
  2,     1,      4,      "|cffffffffBack..|r",   0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
   
          {
  3,     0,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_ Thrall:20|t Orgrimmar |r",    0,      0,      1,      1,      1601.08f,       -4378.69f,      9.9846f,        2.14362f},
          {
  3,     0,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_Cairne Bloodhoof:20|t Thunderbluff|r",        0,      0,      1,      1,      -1274.45f,      71.8601f,       128.159f,       2.80623f},
          {
  3,     0,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_Ladydeathwhisper:20|t Undercity|r",    0,      0,      1,      0,      1633.75f,       240.167f,       -43.1034f,      6.26128f},
          {
  3,     0,      4,      "|cffFFFF00|TInterface\\icons\\Achievement_Character_Bloodelf_Male:20|t Silvermon City|r",      0,      0,      1,      530,    9738.28f,       -7454.19f,      13.5605f,       0.043914f},
          {
  3,     0,      4,      "|cffFF0000Attack Orgrimmar|r"0,      80,     2,      1,      228.978f,       -4741.87f,      10.1027f,       0.416883f},
          {
  3,     0,      4,      "|cffFF0000Attack Thunder bluff|r",     0,      80,     2,      1,      -2473.87f,      -501.225f,      -9.42465f,      0.6525f},
          {
  3,     0,      4,      "|cffFF0000Attack Undercity|r"0,      80,     2,      0,      2274.95f,       323.918f,       34.1137f,       4.24367f},
          {
  3,     0,      4,      "|cffFF0000Attack Silvermoon|r",        0,      80,     2,      530,    9024.37f,       -6682.55f,      16.8973f,       3.14131f},
          {
  3,     1,      4,      "|cffffffffBack..|r",   0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
         
          {
  4,     0,      4,      "Levelup 1-80",      0,      1,     0,      1,    4619.285645f,       -3849.244629f,       943.974731f,       1.123924f},
          {
  4,     0,      4,      "Levelup 140",      0,      1,     0,      1,    4500.727051f,       -2467.457764f,       1129.678833f,       3.443202f},
          {
  4,     0,      4,      "Levelup 180",      0,      1,     0,      1,    4529.493652f,       -1898.986328f,       1231.843384f,       3.013993f},
          {
  4,     0,      4,      "Levelup 210",      0,      1,     0,      1,    4724.317383f,       -1650.518066f,       1288.057739f,       1.784454f},
          {
  4,     0,      4,      "Levelup 220-255",      0,      1,     0,      1,    4861.387207f,       -1535.517212f,       1344.643555f,       6.195671f},
          {
  4,     1,      4,      "|cffffffffBack..|r",   0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
         
          {
  5,     0,      4,      "PvP Zone",      0,      30,     0,      0,      -13279.035156f,      128.542236f,       26.115810f,       1.065766f},
          {
  5,     1,      4,      "|cffffffffBack..|r",   0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
         
          {
  6,     0,      4,      "|cffff0000|TInterface\\icons\\Achievement_bg_killxenemies_generalsroom:20|t Zul'Aman|r",        0,      80,     0,      530,    6851.116699f,       -7952.029785f,       170.071915f,       4.782390f},
          {
  6,     0,      4,      "|cffff0000|TInterface\\icons\\Achievement_bg_killflagcarriers_grabflag_capit:20|t Tempest Keep|r",     0,      80,     0,      530,    3088.938477f,       1391.472900f,       185.313965f,       4.615412f},
          {
  6,     0,      4,      "|cffff0000|TInterface\\icons\\Achievement_boss_gruulthedragonkiller:20|t GruulsLair|r",    0,      80,     0,      530,    3530.060059f,       5104.080078f,       3.508610f,        5.511170f},
          {
  6,     0,      4,      "|cffff0000|TInterface\\icons\\Achievement_boss_sartharion_01:20|t The Obsidian Sanctum|r"0,      80,     0,      571,    3472.43f,       264.923f,       -120.146f,      3.27923f},
          {
  6,     1,      4,      "|cffffffffBack..|r",   0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
       
          {
  7,     0,      4,      "Shop Mall",    0,      0,      0,      530,      10182.123047f,      -6060.529785f,       25.714951f,       2.141471f},
          {
  7,     1,      4,      "|cffffffffBack..|r",   0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},

          {
  8,     0,      4,      "Custom Area 1",      0,      0,     0,      0,      -2247.899902f,      -2628.600098f,       77.976898f,       1.509970f},
          {
  8,     0,      4,      "Custom Area 2",      0,      0,     0,      0,      -4780.330078f,      -3528.330078f,       303.220001f,       3.722680f},
          {
  8,     1,      7,      "|cffffffffBack..|r",   0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          
          {
  9,     0,      4,      "General Pruten",      0,      0,     0,      0,      -6299.672363f,      -1140.436523f,       353.557007f,       1.866020f},
          {
  9,     0,      4,      "General Smiter",      0,      0,     0,      0,      -6402.080078f,      -2593.060059f,       390.934998f,       4.603780f},
          {
  9,     0,      4,      "General Truyer",      0,      0,     0,      0,      -1909.890381f,      -4153.635742f,       2.032610f,       2.322464f},
          {
  9,     0,      4,      "General Slayer",      0,      0,     0,      1,      4659.064453f,      -2074.024902f,       1227.860474f,       3.698832f},
          {
  9,     0,      4,      "General Kings",      0,      0,     0,      571,      7475.450195f,      -554.612976f,       1897.496216f,       2.716830f},
          {
  9,     1,      4,      "|cffffffffBack..|r",   0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
          
  //      {10,    0,      2,      "Teleport",     0,      0,      0,      map,    xf,     yf,     zf,     of},
  //      {10,    1,      7,      "Back..",       0,      0,      0,      0,      0,      0,      0,      0},
  };
   
  // TextIDs from npc_text
  enum eEnums
  {
          
  TEXT_MAIN_H             =       400000,                 //Horde main menu text
          
  TEXT_MAIN_A             =       400001,                 //Alliance main menu text
          
  TEXT_DUNGEON    =       400002,                 //Dungeon teleport menu texts
          
  TEXT_RAID               =       400003,                 //Raid teleport menu text
          
  TEXT_AREA               =       400004,                 //Area teleport location menu texts
         
          
  TELEPORT_COUNT  =       sizeof TeLe/sizeof(*TeLe),
  };
   
  #define ARE_YOU_SURE    "|cffffffffGetting a Move on to|r "
  #define ERROR_COMBAT    "|cffff0000Kill Whatever that thing is first!|r"
   
  bool Custom_FactCheck (uint32 Factunsigned char Key)
  {
          
  bool Show false;
          switch (
  TeLe[Key].faction)
          {
          case 
  0:
                  
  Show true;
                  break;
          case 
  1:
                  if (
  Fact == HORDE)
                          
  Show true;
                  break;
          case 
  2:
                  if (
  Fact == ALLIANCE)
                          
  Show true;
                  break;
          }
          return (
  Show);
  }
   
  uint32 Custom_GetText (unsigned int menuPlayerpPlayer)
  {
          
  uint32 TEXT TEXT_AREA;
          switch (
  menu)
          {
          case 
  0:
                  switch (
  pPlayer->GetTeam())
                  {
                  case 
  ALLIANCE:
                          
  TEXT TEXT_MAIN_A;
                          break;
                  case 
  HORDE:
                          
  TEXT TEXT_MAIN_H;
                          break;
                  }
          case 
  1:
          case 
  2:
          case 
  3:
                  
  TEXT TEXT_DUNGEON;
                  break;
          case 
  4:
                  
  TEXT TEXT_RAID;
                  break;
          }
          return (
  TEXT);
  }
   
  void Custom_GetMenu (PlayerpPlayerCreaturepCreatureuint32 Key)
  {
          
  bool ENDMENU false;
          for(
  uint32 i 0TELEPORT_COUNTi++)
          {
                  if (
  ENDMENU && TeLe[i].menu_id != Key)
                          break;
                  if (
  TeLe[i].menu_id == Key && pPlayer->getLevel() >= TeLe[i].level && Custom_FactCheck(pPlayer->GetTeam(), i))
                  {
                          if (
  TeLe[i].next_menu_id != 0)
                                  
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(TeLe[i].iconTeLe[i].nameGOSSIP_SENDER_MAINi""TeLe[i].costfalse);
                          else
                                  
  pPlayer->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(TeLe[i].iconTeLe[i].nameGOSSIP_SENDER_MAINiARE_YOU_SURE+TeLe[i].nameTeLe[i].costfalse);
                          
  ENDMENU true;
                  }
          }
          
  pPlayer->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(Custom_GetText(KeypPlayer), pCreature->GetGUID());
  }
   
  class 
  tele_script_mortal : public CreatureScript
  {
          public:
          
  tele_script_mortal()
          : 
  CreatureScript("tele_script_mortal")
          {
          }
   
          
  bool OnGossipHello(PlayerpPlayerCreaturepCreature)
          {
                  
  Custom_GetMenu(pPlayerpCreature1);
                  return 
  true;
          }
   
          
  bool OnGossipSelect(PlayerpPlayerCreaturepCreatureuint32 /*uiSender*/uint32 uiAction)
          {
                  
  pPlayer->PlayerTalkClass->ClearMenus(); // clear the menu
   
                  
  pPlayer->ModifyMoney(-TeLe[uiAction].cost); // take cash
                  
  uint32 Key TeLe[uiAction].next_menu_id;
                  if (
  Key == 0// if no next_menu_id, then teleport to coords
                  
  {
                          if (!
  pPlayer->IsInCombat())
                          {
                                  
  pPlayer->CLOSE_GOSSIP_MENU();
                                  
  pPlayer->TeleportTo(TeLe[uiAction].mapTeLe[uiAction].xTeLe[uiAction].yTeLe[uiAction].zTeLe[uiAction].o);
                                  return 
  true;
                          }
                          
  pPlayer->GetSession()->SendAreaTriggerMessage(ERROR_COMBAT);
                          
  Key TeLe[uiAction].menu_id;
                  }
   
                  
  Custom_GetMenu(pPlayerpCreatureKey);
                  return 
  true;
          }
  };
   
  void AddSC_tele_script_mortal()
  {
      new 
  tele_script_mortal();

  موفق باشید...

  کاربر مقابل پست Mr_Mohammad عزیز را پسندیده است:

  Nightprince (11-09-2014)

  ubite likes this.
  مشکل ما اینه که میخوایم تو دنیایی مجازی کاربر برتر بشیم
  که اگه یه روز اینترنت نداشته باشیم فراموزش میشیم
  داداش گلم
  سعی کن تو دنیای واقعی ت برتر باشی
  نه اینجا که یه مشت بچه مچه شدن شاخ

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

 3. #2

  شماره عضویت
  20
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  309
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 36
  مورد پسند : 20 بار در 17 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  ایدی مدل این گوی رو داری؟1

  برای set model یک npc میخوام
  ویرایش توسط SnoW : 11-16-2015 در ساعت 05:35 PM

 4. #3

  شماره عضویت
  13
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  41
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 49
  مورد پسند : 74 بار در 27 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط SnoW نمایش پست ها
  ایدی مدل این گوی رو داری؟

  برای set model یک npc میخوام
  دورد دوست عزیز
  این هم display 29133

  موفق باشی

  کاربر مقابل پست Mr_Mohammad عزیز را پسندیده است:

  Nightprince (12-06-2014)

  مشکل ما اینه که میخوایم تو دنیایی مجازی کاربر برتر بشیم
  که اگه یه روز اینترنت نداشته باشیم فراموزش میشیم
  داداش گلم
  سعی کن تو دنیای واقعی ت برتر باشی
  نه اینجا که یه مشت بچه مچه شدن شاخ

 5. #4

  شماره عضویت
  85
  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  نوشته ها
  18
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 3 بار در 2 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  سلام ببخشید میگم دقیقا این اسکربیت باید کجا قرار بدیم؟

 6. #5
  دستاورد ها:
  اجتماعیRecommendation First Classبرچسب زن کلاس اولاوردرایو۵۰۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,036
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 672
  مورد پسند : 1,184 بار در 593 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  از این آموزش استفاده کنید:


  تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  کاربر مقابل پست Nightprince عزیز را پسندیده است:

  Mr_Mohammad (12-27-2014)


کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •