سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7

موضوع: اسکریپت ServerAnnouncer

 1. #1
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 243 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  اسکریپت ServerAnnouncer

  درود بر دوستان امروز براتون یک اسکریپت امده کردم که امید وارم خشتون بیار


  قابلیت این اسکریپت : نشان دادن نام و علت Ban Mute kick

  کد PHP:

  diff 
  --git a/sql/updates/world/2014_01_02_00_trinity_string.sql b/sql/updates/world/2014_01_02_00_trinity_string.sql
  new file mode 100644
  index 0000000.
  .cb0e488
  --- /dev/null
  +++ b/sql/updates/world/2014_01_02_00_trinity_string.sql
  @@ -0,+1,@@
  +
  +
  DELETE FROM trinity_string where entry in (110021100311004110051100611007);
  +
  INSERT INTO `trinity_stringVALUES
  +('11002''|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas kicked |cffFFFFFF%s, |cFF00ccffreason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r'''''''''''''''''),
  +(
  '11003''|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas muted |cffFFFFFF%s |cFF00ccfffor |cffFFFFFF%u minutes,|cFF00ccffreason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r'''''''''''''''''),
  +(
  '11004''|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas banned character |cffFFFFFF%s |cFF00ccfffor |cffFFFFFF%s, |cFF00ccffreason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r'''''''''''''''''),
  +(
  '11005''|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas banned character |cffFFFFFF%s |cFF00ccffpermanetly, reason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r'''''''''''''''''),
  +(
  '11006''|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas banned |cffFFFFFF%s |cFF00ccfffor |cffFFFFFF%s, |cFF00ccffreason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r'''''''''''''''''),
  +(
  '11007''|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas banned |cffFFFFFF%s |cFF00ccffpermanetly, reason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r''''''''''''''''');
  diff --git a/src/server/game/Miscellaneous/Language.h b/src/server/game/Miscellaneous/Language.h
  index 6f380d4
  ..3102e2c 100644
  --- a/src/server/game/Miscellaneous/Language.h
  +++ b/src/server/game/Miscellaneous/Language.h
  @@ -1215,+1215,18 @@ enum TrinityStrings
       LANG_AUTO_BROADCAST                 
  11000,
       
  LANG_INVALID_REALMID                11001,
   
  +    
  // Show Kick in world
  +    LANG_COMMAND_KICKMESSAGE_WORLD 11002,
  +
  +    
  // Show Mute in world
  +    LANG_COMMAND_MUTEMESSAGE_WORLD 11003,
  +
  +    
  // Show Ban in world
  +    LANG_BAN_CHARACTER_YOUBANNEDMESSAGE_WORLD     11004,
  +    
  LANG_BAN_CHARACTER_YOUPERMBANNEDMESSAGE_WORLD 11005,
  +    
  LANG_BAN_ACCOUNT_YOUBANNEDMESSAGE_WORLD       11006,
  +    
  LANG_BAN_ACCOUNT_YOUPERMBANNEDMESSAGE_WORLD   11007,
  +
       
  // NOT RESERVED IDS                   12000-1999999999
       // `db_script_string` table index     2000000000-2000009999 (MIN_DB_SCRIPT_STRING_ID-MAX_DB_SCRIPT_STRING_ID)
       // For other tables maybe             2000010000-2147483647 (max index)
  diff --git a/src/server/game/World/World.cpp b/src/server/game/World/World.cpp
  index c071505
  ..aa04dd7 100644
  --- a/src/server/game/World/World.cpp
  +++ b/src/server/game/World/World.cpp
  @@ -1173,+1173,@@ void World::LoadConfigSettings(bool reload)
   
       
  m_bool_configs[CONFIG_NO_RESET_TALENT_COST] = sConfigMgr->GetBoolDefault("NoResetTalentsCost"false);
       
  m_bool_configs[CONFIG_SHOW_KICK_IN_WORLD] = sConfigMgr->GetBoolDefault("ShowKickInWorld"false);
  +    
  m_bool_configs[CONFIG_SHOW_MUTE_IN_WORLD] = sConfigMgr->GetBoolDefault("ShowMuteInWorld"false);
  +    
  m_bool_configs[CONFIG_SHOW_BAN_IN_WORLD] = sConfigMgr->GetBoolDefault("ShowBanInWorld"false);
       
  m_int_configs[CONFIG_INTERVAL_LOG_UPDATE] = sConfigMgr->GetIntDefault("RecordUpdateTimeDiffInterval"60000);
       
  m_int_configs[CONFIG_MIN_LOG_UPDATE] = sConfigMgr->GetIntDefault("MinRecordUpdateTimeDiff"100);
       
  m_int_configs[CONFIG_NUMTHREADS] = sConfigMgr->GetIntDefault("MapUpdate.Threads"1);
  diff --git a/src/server/game/World/World.h b/src/server/game/World/World.h
  index 080c9d9
  ..8c8aebf 100644
  --- a/src/server/game/World/World.h
  +++ b/src/server/game/World/World.h
  @@ -137,+137,@@ enum WorldBoolConfigs
       CONFIG_PVP_TOKEN_ENABLE
  ,
       
  CONFIG_NO_RESET_TALENT_COST,
       
  CONFIG_SHOW_KICK_IN_WORLD,
  +    
  CONFIG_SHOW_MUTE_IN_WORLD,
  +    
  CONFIG_SHOW_BAN_IN_WORLD,
       
  CONFIG_CHATLOG_CHANNEL,
       
  CONFIG_CHATLOG_WHISPER,
       
  CONFIG_CHATLOG_SYSCHAN,
  diff --git a/src/server/scripts/Commands/cs_ban.cpp b/src/server/scripts/Commands/cs_ban.cpp
  index c32a03f
  ..b1a3dd4 100644
  --- a/src/server/scripts/Commands/cs_ban.cpp
  +++ b/src/server/scripts/Commands/cs_ban.cpp
  @@ -114,+114,19 @@ public:
               case 
  BAN_SUCCESS:
               {
                   if (
  atoi(durationStr) > 0)
  -                    
  handler->PSendSysMessage(LANG_BAN_YOUBANNEDname.c_str(), secsToTimeString(TimeStringToSecs(durationStr), true).c_str(), reasonStr);
  +                {
  +                    if (
  sWorld->getBoolConfig(CONFIG_SHOW_BAN_IN_WORLD))
  +                        
  sWorld->SendWorldText(LANG_BAN_CHARACTER_YOUBANNEDMESSAGE_WORLD, (handler->GetSession() ? handler->GetSession()->GetPlayerName().c_str() : "Server"), name.c_str(), secsToTimeString(TimeStringToSecs(durationStr), true).c_str(), reasonStr);
  +                    else
  +                        
  handler->PSendSysMessage(LANG_BAN_YOUBANNEDname.c_str(), secsToTimeString(TimeStringToSecs(durationStr), true).c_str(), reasonStr);
  +                }
                   else
  -                    
  handler->PSendSysMessage(LANG_BAN_YOUPERMBANNEDname.c_str(), reasonStr);
  +                {
  +                    if (
  sWorld->getBoolConfig(CONFIG_SHOW_BAN_IN_WORLD))
  +                        
  sWorld->SendWorldText(LANG_BAN_CHARACTER_YOUPERMBANNEDMESSAGE_WORLD, (handler->GetSession() ? handler->GetSession()->GetPlayerName().c_str() : "Server"), name.c_str(), reasonStr);
  +                    else
  +                        
  handler->PSendSysMessage(LANG_BAN_YOUPERMBANNEDname.c_str(), reasonStr);
  +                }
                   break;
               }
               case 
  BAN_NOTFOUND:
  @@ -
  189,+199,19 @@ public:
           {
               case 
  BAN_SUCCESS:
                   if (
  atoi(durationStr) > 0)
  -                    
  handler->PSendSysMessage(LANG_BAN_YOUBANNEDnameOrIP.c_str(), secsToTimeString(TimeStringToSecs(durationStr), true).c_str(), reasonStr);
  -                else
  -                    
  handler->PSendSysMessage(LANG_BAN_YOUPERMBANNEDnameOrIP.c_str(), reasonStr);
  +                {
  +                    if (
  sWorld->getBoolConfig(CONFIG_SHOW_BAN_IN_WORLD))
  +                        
  sWorld->SendWorldText(LANG_BAN_ACCOUNT_YOUBANNEDMESSAGE_WORLD, (handler->GetSession() ? handler->GetSession()->GetPlayerName().c_str() : "Server"), nameOrIP.c_str(), secsToTimeString(TimeStringToSecs(durationStr), true).c_str(), reasonStr);
  +                    else
  +                        
  handler->PSendSysMessage(LANG_BAN_YOUBANNEDnameOrIP.c_str(), secsToTimeString(TimeStringToSecs(durationStr), true).c_str(), reasonStr);
  +                }
  +                else                
  +                {
  +                    if (
  sWorld->getBoolConfig(CONFIG_SHOW_BAN_IN_WORLD))
  +                        
  sWorld->SendWorldText(LANG_BAN_ACCOUNT_YOUPERMBANNEDMESSAGE_WORLD, (handler->GetSession() ? handler->GetSession()->GetPlayerName().c_str() : "Server"), nameOrIP.c_str(), reasonStr);
  +                    else
  +                        
  handler->PSendSysMessage(LANG_BAN_YOUPERMBANNEDnameOrIP.c_str(), reasonStr);
  +                }
                   break;
               case 
  BAN_SYNTAX_ERROR:
                   return 
  false;
  diff --git a/src/server/scripts/Commands/cs_misc.cpp b/src/server/scripts/Commands/cs_misc.cpp
  index 796416b
  ..1b8f50b 100644
  --- a/src/server/scripts/Commands/cs_misc.cpp
  +++ b/src/server/scripts/Commands/cs_misc.cpp
  @@ -808,12 +808,16 @@ public:
           if (
  handler->HasLowerSecurity(target0))
               return 
  false;
   
  -        if (
  sWorld->getBoolConfig(CONFIG_SHOW_KICK_IN_WORLD))
  -            
  sWorld->SendWorldText(LANG_COMMAND_KICKMESSAGEplayerName.c_str());
  -        else
  -            
  handler->PSendSysMessage(LANG_COMMAND_KICKMESSAGEplayerName.c_str());
  +        
  char const* kickReason strtok(NULL"\r");
  +        
  std::string kickReasonStr "No reason";
  +        if (
  kickReason != NULL)
  +            
  kickReasonStr kickReason;
   
  -        
  target->GetSession()->KickPlayer();
  +            if (
  sWorld->getBoolConfig(CONFIG_SHOW_KICK_IN_WORLD))
  +                
  sWorld->SendWorldText(LANG_COMMAND_KICKMESSAGE_WORLD, (handler->GetSession() ? handler->GetSession()->GetPlayerName().c_str() : "Server"), playerName.c_str(), kickReasonStr.c_str());
  +            else
  +                
  handler->PSendSysMessage(LANG_COMMAND_KICKMESSAGEplayerName.c_str());
  +                
  target->GetSession()->KickPlayer();
   
           return 
  true;
       }
  @@ -
  1835,+1839,17 @@ public:
               
  int64 muteTime time(NULL) + notSpeakTime MINUTE;
               
  target->GetSession()->m_muteTime muteTime;
               
  stmt->setInt64(0muteTime);
  -            
  ChatHandler(target->GetSession()).PSendSysMessage(LANG_YOUR_CHAT_DISABLEDnotSpeakTimemuteBy.c_str(), muteReasonStr.c_str());
  +            
  std::string nameLink handler->playerLink(targetName);
  +            
  +            if (
  sWorld->getBoolConfig(CONFIG_SHOW_MUTE_IN_WORLD))
  +            {
  +                
  sWorld->SendWorldText(LANG_COMMAND_MUTEMESSAGE_WORLD, (handler->GetSession() ? handler->GetSession()->GetPlayerName().c_str() : "Server"), nameLink.c_str(), notSpeakTimemuteReasonStr.c_str());
  +                
  ChatHandler(target->GetSession()).PSendSysMessage(LANG_YOUR_CHAT_DISABLEDnotSpeakTimemuteBy.c_str(), muteReasonStr.c_str());
  +            }
  +            else
  +            {
  +                
  ChatHandler(target->GetSession()).PSendSysMessage(LANG_YOUR_CHAT_DISABLEDnotSpeakTimemuteBy.c_str(), muteReasonStr.c_str());
  +            }
           }
           else
           {
  @@ -
  1850,+1864,10 @@ public:
           
  LoginDatabase.Execute(stmt);
           
  std::string nameLink handler->playerLink(targetName);
   
  -        
  handler->PSendSysMessage(target LANG_YOU_DISABLE_CHAT LANG_COMMAND_DISABLE_CHAT_DELAYEDnameLink.c_str(), notSpeakTimemuteReasonStr.c_str());
  -
  +            if (
  sWorld->getBoolConfig(CONFIG_SHOW_MUTE_IN_WORLD) && !target)
  +                
  sWorld->SendWorldText(LANG_COMMAND_MUTEMESSAGE_WORLDhandler->GetSession()->GetPlayerName().c_str(), nameLink.c_str(), notSpeakTimemuteReasonStr.c_str());
  +            else
  +                
  handler->PSendSysMessage(target LANG_YOU_DISABLE_CHAT LANG_COMMAND_DISABLE_CHAT_DELAYEDnameLink.c_str(), notSpeakTimemuteReasonStr.c_str());
           return 
  true;
       }
   
  diff --git a/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist b/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  index 4e594fc
  ..70bdde8 100644
  --- a/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  +++ b/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  @@ -2554,12 +2554,29 @@ Guild.AllowMultipleGuildMaster 0
   
  #
   #     ShowKickInWorld
   #        Description: Determines whether a message is broadcasted to the entire server when a
  -#                     player gets kicked
  +#                     player gets kicked.
   #        Default:     0 - (Disabled)
   #                     1 - (Enabled)
   
   
  ShowKickInWorld 0
   
  +#     ShowMuteInWorld
  +#        Description: Determines whether a message is broadcasted to the entire server when a
  +#                     player gets muted.
  +#        Default:     0 - (Disabled)
  +#                     1 - (Enabled)
  +
  +
  ShowMuteInWorld 0
  +
  +
  #
  +#     ShowBanInWorld
  +#        Description: Determines whether a message is broadcasted to the entire server when a
  +#                     player gets banned.
  +#        Default:     0 - (Disabled)
  +#                     1 - (Enabled)
  +
  +
  ShowBanInWorld 0
  +
   
  #
   #     RecordUpdateTimeDiffInterval
   #        Description: Time (in milliseconds) update time diff is written to the log file.
  -- 
  1.8.3.msysgit.0 

  کاربر مقابل پست Ezio عزیز را پسندیده است:

  Nightprince (10-25-2014)

  ویرایش توسط Ezio : 04-27-2015 در ساعت 12:18 AM

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

 3. #2
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  266
  تاریخ عضویت
  Apr 2015
  نوشته ها
  78
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 69
  مورد پسند : 23 بار در 14 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  آقا حامد اگه میشه کد cpp رو کامل بزارین :)*
  آخه آخرش ..... void adds نداره که

 4. #3
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 243 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  پست اول ویراش شد

  کاربر مقابل پست Ezio عزیز را پسندیده است:

  iceboy (04-28-2015)

  مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

  اما ما ایرانیا 4 حالت:

  زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

  Hamed.Wower@yahoo.com

 5. #4
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  266
  تاریخ عضویت
  Apr 2015
  نوشته ها
  78
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 69
  مورد پسند : 23 بار در 14 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط hamed_ezio نمایش پست ها
  پست اول ویراش شد
  لطفا برای tdb 58 آپدیت کنید 3>

 6. #5
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 243 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  من برای 57 تست کردم هیچ مشکلی نداشت اگه اررور داد اینجا بگید فیکس کنیم..!
  مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

  اما ما ایرانیا 4 حالت:

  زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

  Hamed.Wower@yahoo.com

 7. #6
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  266
  تاریخ عضویت
  Apr 2015
  نوشته ها
  78
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 69
  مورد پسند : 23 بار در 14 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط Hamed_Ezio نمایش پست ها
  من برای 57 تست کردم هیچ مشکلی نداشت اگه اررور داد اینجا بگید فیکس کنیم..!
  عزیزم تو TDB 58 اصلا آدرس sql/updates/world/2014_01_02_00_trinity_string.sql نداریم فقط آ*بدیت + 2015 هست

 8. #7
  دستاورد ها:
  اجتماعیRecommendation First Classبرچسب زن کلاس اولاوردرایو۵۰۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,036
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 672
  مورد پسند : 1,184 بار در 593 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نه عزیز این منظورش اینه که یک فایل خودتون به این نام بسازید و اینها رو بریزید توش که لازم نیست . قسمت زیر رو وارد دیتابیس کنید و بقیه پچ رو طبق همون روش وارد سورس کنید :

  DELETE FROM trinity_string where entry in (11002, 11003, 11004, 11005, 11006, 11007);
  INSERT INTO `trinity_string` VALUES
  ('11002', '|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas kicked |cffFFFFFF%s, |cFF00ccffreason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r', '', '', '', '', '', '', '', ''),
  ('11003', '|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas muted |cffFFFFFF%s |cFF00ccfffor |cffFFFFFF%u minutes,|cFF00ccffreason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r', '', '', '', '', '', '', '', ''),
  ('11004', '|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas banned character |cffFFFFFF%s |cFF00ccfffor |cffFFFFFF%s, |cFF00ccffreason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r', '', '', '', '', '', '', '', ''),
  ('11005', '|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas banned character |cffFFFFFF%s |cFF00ccffpermanetly, reason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r', '', '', '', '', '', '', '', ''),
  ('11006', '|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas banned |cffFFFFFF%s |cFF00ccfffor |cffFFFFFF%s, |cFF00ccffreason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r', '', '', '', '', '', '', '', ''),
  ('11007', '|cffff0000[Servers]: |cffFFFFFF%s |cFF00ccffhas banned |cffFFFFFF%s |cFF00ccffpermanetly, reason: |cffFFFFFF%s|cFF00ccff. |r', '', '', '', '', '', '', '', '');


  افزوده شده بعد از 2 دقیقه :
  در ضمن هر جا که مسیری زده " فایل " اون وجود نداشت باید خودتون اون فایل رو ایجاد کنید .
  ویرایش توسط Nightprince : 04-28-2015 در ساعت 05:26 PM دلیل: ادغام پست

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •