سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • یاهو 3 بعدی
 • :3D Smiles (77):
  3D Smiles (77)
  3D Smiles (77)
 • :3D Smiles (180):
  3D Smiles (180)
  3D Smiles (180)
 • :3D Smiles (106):
  3D Smiles (106)
  3D Smiles (106)
 • :3D Smiles (340):
  3D Smiles (340)
  3D Smiles (340)
 • :3D Smiles (69):
  3D Smiles (69)
  3D Smiles (69)
 • :3D Smiles (172):
  3D Smiles (172)
  3D Smiles (172)
 • :3D Smiles (97):
  3D Smiles (97)
  3D Smiles (97)
 • :3D Smiles (331):
  3D Smiles (331)
  3D Smiles (331)
 • :3D Smiles (61):
  3D Smiles (61)
  3D Smiles (61)
 • :3D Smiles (162):
  3D Smiles (162)
  3D Smiles (162)
 • :3D Smiles (89):
  3D Smiles (89)
  3D Smiles (89)
 • :3D Smiles (323):
  3D Smiles (323)
  3D Smiles (323)
 • :3D Smiles (149):
  3D Smiles (149)
  3D Smiles (149)
 • :3D Smiles (289):
  3D Smiles (289)
  3D Smiles (289)
 • :3D Smiles (126):
  3D Smiles (126)
  3D Smiles (126)
 • :3D Smiles (85):
  3D Smiles (85)
  3D Smiles (85)
 • :3D Smiles (281):
  3D Smiles (281)
  3D Smiles (281)
 • :3D Smiles (118):
  3D Smiles (118)
  3D Smiles (118)
 • :3D Smiles (80):
  3D Smiles (80)
  3D Smiles (80)
 • :3D Smiles (276):
  3D Smiles (276)
  3D Smiles (276)
 • :3D Smiles (109):
  3D Smiles (109)
  3D Smiles (109)
 • :3D Smiles (72):
  3D Smiles (72)
  3D Smiles (72)
 • :3D Smiles (175):
  3D Smiles (175)
  3D Smiles (175)
 • :3D Smiles (101):
  3D Smiles (101)
  3D Smiles (101)
 • :3D Smiles (335):
  3D Smiles (335)
  3D Smiles (335)
 • :3D Smiles (64):
  3D Smiles (64)
  3D Smiles (64)
 • :3D Smiles (165):
  3D Smiles (165)
  3D Smiles (165)
 • :3D Smiles (92):
  3D Smiles (92)
  3D Smiles (92)
 • :3D Smiles (326):
  3D Smiles (326)
  3D Smiles (326)
 • :3D Smiles (157):
  3D Smiles (157)
  3D Smiles (157)
 • :3D Smiles (318):
  3D Smiles (318)
  3D Smiles (318)
 • :3D Smiles (129):
  3D Smiles (129)
  3D Smiles (129)
 • :3D Smiles (284):
  3D Smiles (284)
  3D Smiles (284)
 • :3D Smiles (121):
  3D Smiles (121)
  3D Smiles (121)
 • :3D Smiles (116):
  3D Smiles (116)
  3D Smiles (116)
 • :3D Smiles (75):
  3D Smiles (75)
  3D Smiles (75)
 • :3D Smiles (178):
  3D Smiles (178)
  3D Smiles (178)
 • :3D Smiles (104):
  3D Smiles (104)
  3D Smiles (104)
 • :3D Smiles (338):
  3D Smiles (338)
  3D Smiles (338)
 • :3D Smiles (67):
  3D Smiles (67)
  3D Smiles (67)
 • :3D Smiles (170):
  3D Smiles (170)
  3D Smiles (170)
 • :3D Smiles (95):
  3D Smiles (95)
  3D Smiles (95)
 • :3D Smiles (329):
  3D Smiles (329)
  3D Smiles (329)
 • :3D Smiles (59):
  3D Smiles (59)
  3D Smiles (59)
 • :3D Smiles (160):
  3D Smiles (160)
  3D Smiles (160)
 • :3D Smiles (87):
  3D Smiles (87)
  3D Smiles (87)
 • :3D Smiles (321):
  3D Smiles (321)
  3D Smiles (321)
 • :3D Smiles (147):
  3D Smiles (147)
  3D Smiles (147)
 • :3D Smiles (287):
  3D Smiles (287)
  3D Smiles (287)
 • :3D Smiles (124):
  3D Smiles (124)
  3D Smiles (124)
 • :3D Smiles (83):
  3D Smiles (83)
  3D Smiles (83)
 • :3D Smiles (279):
  3D Smiles (279)
  3D Smiles (279)
 • :3D Smiles (78):
  3D Smiles (78)
  3D Smiles (78)
 • :3D Smiles (274):
  3D Smiles (274)
  3D Smiles (274)
 • :3D Smiles (107):
  3D Smiles (107)
  3D Smiles (107)
 • :3D Smiles (355):
  3D Smiles (355)
  3D Smiles (355)
 • :3D Smiles (70):
  3D Smiles (70)
  3D Smiles (70)
 • :3D Smiles (173):
  3D Smiles (173)
  3D Smiles (173)
 • :3D Smiles (99):
  3D Smiles (99)
  3D Smiles (99)
 • :3D Smiles (333):
  3D Smiles (333)
  3D Smiles (333)
 • :3D Smiles (62):
  3D Smiles (62)
  3D Smiles (62)
 • :3D Smiles (163):
  3D Smiles (163)
  3D Smiles (163)
 • :3D Smiles (90):
  3D Smiles (90)
  3D Smiles (90)
 • :3D Smiles (324):
  3D Smiles (324)
  3D Smiles (324)
 • :3D Smiles (150):
  3D Smiles (150)
  3D Smiles (150)
 • :3D Smiles (316):
  3D Smiles (316)
  3D Smiles (316)
 • :3D Smiles (127):
  3D Smiles (127)
  3D Smiles (127)
 • :3D Smiles (86):
  3D Smiles (86)
  3D Smiles (86)
 • :3D Smiles (282):
  3D Smiles (282)
  3D Smiles (282)
 • :3D Smiles (119):
  3D Smiles (119)
  3D Smiles (119)
 • :3D Smiles (81):
  3D Smiles (81)
  3D Smiles (81)
 • :3D Smiles (277):
  3D Smiles (277)
  3D Smiles (277)
 • :3D Smiles (110):
  3D Smiles (110)
  3D Smiles (110)
 • :3D Smiles (73):
  3D Smiles (73)
  3D Smiles (73)
 • :3D Smiles (176):
  3D Smiles (176)
  3D Smiles (176)
 • :3D Smiles (102):
  3D Smiles (102)
  3D Smiles (102)
 • :3D Smiles (336):
  3D Smiles (336)
  3D Smiles (336)
 • :3D Smiles (65):
  3D Smiles (65)
  3D Smiles (65)
 • :3D Smiles (166):
  3D Smiles (166)
  3D Smiles (166)
 • :3D Smiles (93):
  3D Smiles (93)
  3D Smiles (93)
 • :3D Smiles (327):
  3D Smiles (327)
  3D Smiles (327)
 • :3D Smiles (158):
  3D Smiles (158)
  3D Smiles (158)
 • :3D Smiles (319):
  3D Smiles (319)
  3D Smiles (319)
 • :3D Smiles (130):
  3D Smiles (130)
  3D Smiles (130)
 • :3D Smiles (285):
  3D Smiles (285)
  3D Smiles (285)
 • :3D Smiles (122):
  3D Smiles (122)
  3D Smiles (122)
 • :3D Smiles (117):
  3D Smiles (117)
  3D Smiles (117)
 • :3D Smiles (76):
  3D Smiles (76)
  3D Smiles (76)
 • :3D Smiles (179):
  3D Smiles (179)
  3D Smiles (179)
 • :3D Smiles (105):
  3D Smiles (105)
  3D Smiles (105)
 • :3D Smiles (339):
  3D Smiles (339)
  3D Smiles (339)
 • :3D Smiles (68):
  3D Smiles (68)
  3D Smiles (68)
 • :3D Smiles (171):
  3D Smiles (171)
  3D Smiles (171)
 • :3D Smiles (96):
  3D Smiles (96)
  3D Smiles (96)
 • :3D Smiles (330):
  3D Smiles (330)
  3D Smiles (330)
 • :3D Smiles (60):
  3D Smiles (60)
  3D Smiles (60)
 • :3D Smiles (161):
  3D Smiles (161)
  3D Smiles (161)
 • :3D Smiles (88):
  3D Smiles (88)
  3D Smiles (88)
 • :3D Smiles (322):
  3D Smiles (322)
  3D Smiles (322)
 • :3D Smiles (148):
  3D Smiles (148)
  3D Smiles (148)
 • :3D Smiles (288):
  3D Smiles (288)
  3D Smiles (288)
 • :3D Smiles (125):
  3D Smiles (125)
  3D Smiles (125)
 • :3D Smiles (84):
  3D Smiles (84)
  3D Smiles (84)
 • :3D Smiles (280):
  3D Smiles (280)
  3D Smiles (280)
 • :3D Smiles (79):
  3D Smiles (79)
  3D Smiles (79)
 • :3D Smiles (275):
  3D Smiles (275)
  3D Smiles (275)
 • :3D Smiles (108):
  3D Smiles (108)
  3D Smiles (108)
 • :3D Smiles (356):
  3D Smiles (356)
  3D Smiles (356)
 • :3D Smiles (71):
  3D Smiles (71)
  3D Smiles (71)
 • :3D Smiles (174):
  3D Smiles (174)
  3D Smiles (174)
 • :3D Smiles (100):
  3D Smiles (100)
  3D Smiles (100)
 • :3D Smiles (334):
  3D Smiles (334)
  3D Smiles (334)
 • :3D Smiles (63):
  3D Smiles (63)
  3D Smiles (63)
 • :3D Smiles (164):
  3D Smiles (164)
  3D Smiles (164)
 • :3D Smiles (91):
  3D Smiles (91)
  3D Smiles (91)
 • :3D Smiles (325):
  3D Smiles (325)
  3D Smiles (325)
 • :3D Smiles (156):
  3D Smiles (156)
  3D Smiles (156)
 • :3D Smiles (317):
  3D Smiles (317)
  3D Smiles (317)
 • :3D Smiles (128):
  3D Smiles (128)
  3D Smiles (128)
 • :3D Smiles (283):
  3D Smiles (283)
  3D Smiles (283)
 • :3D Smiles (120):
  3D Smiles (120)
  3D Smiles (120)
 • :3D Smiles (111):
  3D Smiles (111)
  3D Smiles (111)
 • :3D Smiles (74):
  3D Smiles (74)
  3D Smiles (74)
 • :3D Smiles (177):
  3D Smiles (177)
  3D Smiles (177)
 • :3D Smiles (103):
  3D Smiles (103)
  3D Smiles (103)
 • :3D Smiles (337):
  3D Smiles (337)
  3D Smiles (337)
 • :3D Smiles (66):
  3D Smiles (66)
  3D Smiles (66)
 • :3D Smiles (168):
  3D Smiles (168)
  3D Smiles (168)
 • :3D Smiles (94):
  3D Smiles (94)
  3D Smiles (94)
 • :3D Smiles (328):
  3D Smiles (328)
  3D Smiles (328)
 • :3D Smiles (58):
  3D Smiles (58)
  3D Smiles (58)
 • :3D Smiles (159):
  3D Smiles (159)
  3D Smiles (159)
 • :3D Smiles (320):
  3D Smiles (320)
  3D Smiles (320)
 • :3D Smiles (146):
  3D Smiles (146)
  3D Smiles (146)
 • :3D Smiles (286):
  3D Smiles (286)
  3D Smiles (286)
 • :3D Smiles (123):
  3D Smiles (123)
  3D Smiles (123)
 • :3D Smiles (82):
  3D Smiles (82)
  3D Smiles (82)
 • :3D Smiles (278):
  3D Smiles (278)
  3D Smiles (278)
 • یاهو آبی
 • :a=31:
  31
  31
 • :a=23:
  23
  23
 • :a=15:
  15
  15
 • :a=7:
  7
  7
 • :a=39:
  39
  39
 • :a=26:
  26
  26
 • :a=18:
  18
  18
 • :a=10:
  10
  10
 • :a=2:
  2
  2
 • :a=34:
  34
  34
 • :a=29:
  29
  29
 • :a=21:
  21
  21
 • :a=13:
  13
  13
 • :a=5:
  5
  5
 • :a=37:
  37
  37
 • :a=24:
  24
  24
 • :a=16:
  16
  16
 • :a=8:
  8
  8
 • :a=40:
  40
  40
 • :a=32:
  32
  32
 • ::a=27:
  27
  27
 • :a=19:
  19
  19
 • :a=11:
  11
  11
 • :a=3:
  3
  3
 • :a=35:
  35
  35
 • :a=30:
  30
  30
 • :a=22:
  22
  22
 • :a=14:
  14
  14
 • :a=6:
  6
  6
 • :a=38:
  38
  38
 • :a=25:
  25
  25
 • :a=17:
  17
  17
 • :a=9:
  9
  9
 • :a=1:
  1
  1
 • :a=33:
  33
  33
 • :a=28:
  28
  28
 • :a=20:
  20
  20
 • :a=12:
  12
  12
 • :a=4:
  4
  4
 • :a=36:
  36
  36
 • یاهو حرکتی
 • :imhorrifiedplz:
  Imhorrifiedplz
  Imhorrifiedplz
 • :incomprehensionplz:
  Incomprehensionplz
  Incomprehensionplz
 • :ohseriousmplz:
  Ohseriousmplz
  Ohseriousmplz
 • :sadfaceplz:
  Sadfaceplz
  Sadfaceplz
 • :climaxplz:
  Climaxplz
  Climaxplz
 • :vampirefaceplz:
  Vampirefaceplz
  Vampirefaceplz
 • :heerpplz:
  Heerpplz
  Heerpplz
 • :imspinningplz:
  Imspinningplz
  Imspinningplz
 • :noesplz1:
  Noesplz1
  Noesplz1
 • :retardthinkingplz:
  Retardthinkingplz
  Retardthinkingplz
 • :adamblackpp:
  Adamblackpp
  Adamblackpp
 • :thatshorrificplz:
  Thatshorrificplz
  Thatshorrificplz
 • :eyesbleedingplz:
  Eyesbleedingplz
  Eyesbleedingplz
 • :wth-meow-plz:
  Wth Meow Plz
  Wth Meow Plz
 • :imfuriousplz:
  Imfuriousplz
  Imfuriousplz
 • :imnottrustingyouplz
  Imnottrustingyouplz
  Imnottrustingyouplz
 • :megustabishieplz:
  Megustabishieplz
  Megustabishieplz
 • :pervyfaceplz:
  Pervyfaceplz
  Pervyfaceplz
 • :shyblushplz:
  Shyblushplz
  Shyblushplz
 • :dawhatplz:
  Dawhatplz
  Dawhatplz
 • :warstarplz:
  Warstarplz
  Warstarplz
 • :idontthinksobetchpl
  Idontthinksobetchplz
  Idontthinksobetchplz
 • :imgrinningplz:
  Imgrinningplz
  Imgrinningplz
 • :imtwitchingplz:
  Imtwitchingplz
  Imtwitchingplz
 • :ohdearplz:
  Ohdearplz
  Ohdearplz
 • :sadadamplz:
  Sadadamplz
  Sadadamplz
 • :bawww-plz:
  Bawww Plz
  Bawww Plz
 • :ultimateplz:
  Ultimateplz
  Ultimateplz
 • :hawrhawrplz:
  Hawrhawrplz
  Hawrhawrplz
 • :imspeechlessheplz:
  Imspeechlessheplz
  Imspeechlessheplz
 • :meowfaceplz:
  Meowfaceplz
  Meowfaceplz
 • :raivisplz:
  Raivisplz
  Raivisplz
 • :0u0plz:
  0u0plz
  0u0plz
 • :tearplz:
  Tearplz
  Tearplz
 • :emoishappyplz:
  Emoishappyplz
  Emoishappyplz
 • :whuuutplz:
  Whuuutplz
  Whuuutplz
 • :imetexcaliburplz:
  Imetexcaliburplz
  Imetexcaliburplz
 • :imnerdyplz:
  Imnerdyplz
  Imnerdyplz
 • :isupercameplz:
  Isupercameplz
  Isupercameplz
 • :omgewplz:
  Omgewplz
  Omgewplz
 • :sheishappyplz:
  Sheishappyplz
  Sheishappyplz
 • :daawplz:
  Daawplz
  Daawplz
 • :verynotimpressedplz
  Verynotimpressedplz
  Verynotimpressedplz
 • :heythereprettyplz:
  Heythereprettyplz
  Heythereprettyplz
 • :imstonerplz:
  Imstonerplz
  Imstonerplz
 • :nosebleedgrinplz:
  Nosebleedgrinplz
  Nosebleedgrinplz
 • :rlytearplz:
  Rlytearplz
  Rlytearplz
 • :awesomenessplz:
  Awesomenessplz
  Awesomenessplz
 • :tonguewaggleplz:
  Tonguewaggleplz
  Tonguewaggleplz
 • :frownyfaceplz:
  Frownyfaceplz
  Frownyfaceplz
 • :yushplz:
  Yushplz
  Yushplz
 • :imgerberplz:
  Imgerberplz
  Imgerberplz
 • :imsarcasticplz:
  Imsarcasticplz
  Imsarcasticplz
 • :meowderpfaceplz:
  Meowderpfaceplz
  Meowderpfaceplz
 • :polandplz:
  Polandplz
  Polandplz
 • :0n0plz:
  0n0plz
  0n0plz
 • :tardplz:
  Tardplz
  Tardplz
 • :desucryplz:
  Desucryplz
  Desucryplz
 • :whatdaplz:
  Whatdaplz
  Whatdaplz
 • :imblushingplz:
  Imblushingplz
  Imblushingplz
 • ترول
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • :why:
  Why
  Why
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :fuuyea:
  Fuuyea
  Fuuyea
 • یاهو
 • :smilies (21):
  Smilies (21)
  Smilies (21)
 • :smilies (29):
  Smilies (29)
  Smilies (29)
 • :smilies (37):
  Smilies (37)
  Smilies (37)
 • :smilies (43):
  Smilies (43)
  Smilies (43)
 • :smilies (5):
  Smilies (5)
  Smilies (5)
 • :smilies (13):
  Smilies (13)
  Smilies (13)
 • :smilies (18):
  Smilies (18)
  Smilies (18)
 • :smilies (26):
  Smilies (26)
  Smilies (26)
 • :smilies (34):
  Smilies (34)
  Smilies (34)
 • :smilies (40):
  Smilies (40)
  Smilies (40)
 • :smilies (2):
  Smilies (2)
  Smilies (2)
 • :smilies (10):
  Smilies (10)
  Smilies (10)
 • :smilies (15):
  Smilies (15)
  Smilies (15)
 • :smilies (23):
  Smilies (23)
  Smilies (23)
 • :smilies (31):
  Smilies (31)
  Smilies (31)
 • :smilies (45):
  Smilies (45)
  Smilies (45)
 • :smilies (7):
  Smilies (7)
  Smilies (7)
 • :smilies (20):
  Smilies (20)
  Smilies (20)
 • :smilies (28):
  Smilies (28)
  Smilies (28)
 • :smilies (36):
  Smilies (36)
  Smilies (36)
 • :smilies (42):
  Smilies (42)
  Smilies (42)
 • :smilies (4):
  Smilies (4)
  Smilies (4)
 • :smilies (12):
  Smilies (12)
  Smilies (12)
 • :smilies (17):
  Smilies (17)
  Smilies (17)
 • :smilies (25):
  Smilies (25)
  Smilies (25)
 • :smilies (33):
  Smilies (33)
  Smilies (33)
 • :smilies (39):
  Smilies (39)
  Smilies (39)
 • :smilies (1):
  Smilies (1)
  Smilies (1)
 • :smilies (9):
  Smilies (9)
  Smilies (9)
 • :smilies (22):
  Smilies (22)
  Smilies (22)
 • :smilies (30):
  Smilies (30)
  Smilies (30)
 • :smilies (38):
  Smilies (38)
  Smilies (38)
 • :smilies (44):
  Smilies (44)
  Smilies (44)
 • :smilies (6):
  Smilies (6)
  Smilies (6)
 • :smilies (14):
  Smilies (14)
  Smilies (14)
 • :smilies (19):
  Smilies (19)
  Smilies (19)
 • :smilies (27):
  Smilies (27)
  Smilies (27)
 • :smilies (35):
  Smilies (35)
  Smilies (35)
 • :smilies (41):
  Smilies (41)
  Smilies (41)
 • :smilies (3):
  Smilies (3)
  Smilies (3)
 • :smilies (11):
  Smilies (11)
  Smilies (11)
 • :smilies (16):
  Smilies (16)
  Smilies (16)
 • :smilies (24):
  Smilies (24)
  Smilies (24)
 • :smilies (32):
  Smilies (32)
  Smilies (32)
 • :smilies (46):
  Smilies (46)
  Smilies (46)
 • :smilies (8):
  Smilies (8)
  Smilies (8)