سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات
ارور کامپایل ارور کامپایل
ارور کامپایل ارور کامپایل
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوع: ارور کامپایل

 1. #1

  شماره عضویت
  1297
  تاریخ عضویت
  Jun 2016
  نوشته ها
  28
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  ارور کامپایل

  سلام. من سیستمم عوض کردم بعد ویندوز هم تغییر دادم از 7 به 10 بعد. هومدم فرایند cmake رو انجام دادم درست بود. بعد رفتم قسمت کیمپایل ارور 2تا ارور میداد . اگه کسی هست یه کمک کنه سریع حلش کنم. اینم ارروش.
  Severity Code Description Project File Line Suppression State
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_field_count@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_server_init@12 referenced in function "bool __cdecl StartDB(void)" (?StartDB@@YA_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_server_end@0 referenced in function "void __cdecl StopDB(void)" (?StopDB@@YAXXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_ping@4 referenced in function "private: virtual bool __thiscall PingOperation::Execute(void)" (?Execute@PingOperation@@EAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_get_client_version@0 referenced in function "public: __thiscall DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>::DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>(void)" (??0?$DatabaseWorkerPool@VLoginDatabaseConnection@ @@@QAE@XZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_get_server_version@4 referenced in function "public: bool __thiscall DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>::Open(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > const &,unsigned char,unsigned char)" (?Open@?$DatabaseWorkerPool@VLoginDatabaseConnecti on@@@@QAE_NABV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std @@V?$allocator@D@2@@std@@EE@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_thread_safe@0 referenced in function "public: __thiscall DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>::DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>(void)" (??0?$DatabaseWorkerPool@VLoginDatabaseConnection@ @@@QAE@XZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 referenced in function "public: void __thiscall DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>::EscapeString(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > &)" (?EscapeString@?$DatabaseWorkerPool@VLoginDatabase Connection@@@@QAEXAAV?$basic_string@DU?$char_trait s@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(Log.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_fetch_fields@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_affected_rows@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_errno@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStateme nt@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_error@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(char const *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPBD@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_thread_id@4 referenced in function "private: bool __thiscall MySQLConnection::_HandleMySQLErrno(unsigned int)" (?_HandleMySQLErrno@MySQLConnection@@AAE_NI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_set_character_set@8 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_init@4 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_real_connect@32 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_query@8 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(char const *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPBD@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_store_result@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_get_server_info@4 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_get_client_info@0 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_options@12 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_free_result@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_free_result@4 authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_init@4 referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" (?PrepareStatement@MySQLConnection@@IAEXIPBDW4Conn ectionFlags@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_prepare@12 referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" (?PrepareStatement@MySQLConnection@@IAEXIPBDW4Conn ectionFlags@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_execute@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStateme nt@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_bind_param@8 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStateme nt@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_close@4 referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" (?PrepareStatement@MySQLConnection@@IAEXIPBDW4Conn ectionFlags@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_stmt_close@4 authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(PreparedStateme nt.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_result_metadata@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStatemen t@@PAPAUst_mysql_res@@PA_KPAI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_error@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStateme nt@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_stmt_error@4 authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_num_rows@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStatemen t@@PAPAUst_mysql_res@@PA_KPAI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_stmt_num_rows@4 authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_field_count@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStatemen t@@PAPAUst_mysql_res@@PA_KPAI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_autocommit@8 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_more_results@4 referenced in function "public: class PreparedResultSet * __thiscall MySQLConnection::Query(class PreparedStatement *)" (?Query@MySQLConnection@@QAEPAVPreparedResultSet@@ PAVPreparedStatement@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_next_result@4 referenced in function "public: class PreparedResultSet * __thiscall MySQLConnection::Query(class PreparedStatement *)" (?Query@MySQLConnection@@QAEPAVPreparedResultSet@@ PAVPreparedStatement@@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_close@4 referenced in function "public: virtual __thiscall MySQLConnection::~MySQLConnection(void)" (??1MySQLConnection@@UAE@XZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_fetch_row@4 referenced in function "public: bool __thiscall ResultSet::NextRow(void)" (?NextRow@ResultSet@@QAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_fetch_field@4 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_fetch@4 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_store_result@4 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_bind_result@8 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_free_result@4 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_param_count@4 referenced in function "public: __thiscall MySQLPreparedStatement::MySQLPreparedStatement(str uct st_mysql_stmt *)" (??0MySQLPreparedStatement@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@ @Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(PreparedStateme nt.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_attr_set@12 referenced in function "public: __thiscall MySQLPreparedStatement::MySQLPreparedStatement(str uct st_mysql_stmt *)" (??0MySQLPreparedStatement@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@ @Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(PreparedStateme nt.obj) 1
  Warning LNK4272 library machine type 'x64' conflicts with target machine type 'x86' authserver C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\lib\libmysql.lib 1
  Error LNK1120 43 unresolved externals authserver I:\source server\build 1\bin\Release\authserver.exe 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_get_client_version@0 referenced in function "void __cdecl `dynamic initializer for 'CharacterDatabase''(void)" (??__ECharacterDatabase@@YAXXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_thread_safe@0 referenced in function "void __cdecl `dynamic initializer for 'CharacterDatabase''(void)" (??__ECharacterDatabase@@YAXXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_server_init@12 referenced in function "private: bool __thiscall Master::_StartDB(void)" (?_StartDB@Master@@AAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Master.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_server_end@0 referenced in function "private: void __thiscall Master::_StopDB(void)" (?_StopDB@Master@@AAEXXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Master.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_get_server_version@4 referenced in function "public: bool __thiscall DatabaseWorkerPool<class CharacterDatabaseConnection>::Open(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > const &,unsigned char,unsigned char)" (?Open@?$DatabaseWorkerPool@VCharacterDatabaseConn ection@@@@QAE_NABV?$basic_string@DU?$char_traits@D @std@@V?$allocator@D@2@@std@@EE@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Master.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_ping@4 referenced in function "private: virtual bool __thiscall PingOperation::Execute(void)" (?Execute@PingOperation@@EAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(World.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 referenced in function "public: static bool __cdecl misc_commandscript::HandleSaveAllCommand(class ChatHandler *,char const *)" (?HandleSaveAllCommand@misc_commandscript@@SA_NPAV ChatHandler@@PBD@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_misc.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_wp.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(Log.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_ban.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_go.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_gobject.ob j) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(CharacterHandler .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(PetitionsHandler .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(GroupHandler.obj ) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_real_escape_string@16 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(PlayerDump.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_fetch_fields@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_field_count@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_affected_rows@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_errno@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStateme nt@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_errno@4 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(Transaction.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_error@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(char const *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPBD@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_thread_id@4 referenced in function "private: bool __thiscall MySQLConnection::_HandleMySQLErrno(unsigned int)" (?_HandleMySQLErrno@MySQLConnection@@AAE_NI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_set_character_set@8 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_init@4 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_real_connect@32 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_query@8 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(char const *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPBD@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_store_result@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_get_server_info@4 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_get_client_info@0 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_options@12 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_free_result@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re s@@PAPAUst_mysql_field@@PA_KPAI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_free_result@4 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_init@4 referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" (?PrepareStatement@MySQLConnection@@IAEXIPBDW4Conn ectionFlags@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_prepare@12 referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" (?PrepareStatement@MySQLConnection@@IAEXIPBDW4Conn ectionFlags@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_execute@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStateme nt@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_bind_param@8 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStateme nt@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_close@4 referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" (?PrepareStatement@MySQLConnection@@IAEXIPBDW4Conn ectionFlags@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_stmt_close@4 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(PreparedStatem ent.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_result_metadata@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStatemen t@@PAPAUst_mysql_res@@PA_KPAI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_error@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" (?Execute@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStateme nt@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_stmt_error@4 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_num_rows@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStatemen t@@PAPAUst_mysql_res@@PA_KPAI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol _mysql_stmt_num_rows@4 worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_field_count@4 referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" (?_Query@MySQLConnection@@QAE_NPAVPreparedStatemen t@@PAPAUst_mysql_res@@PA_KPAI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_autocommit@8 referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" (?Open@MySQLConnection@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_more_results@4 referenced in function "public: class PreparedResultSet * __thiscall MySQLConnection::Query(class PreparedStatement *)" (?Query@MySQLConnection@@QAEPAVPreparedResultSet@@ PAVPreparedStatement@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_next_result@4 referenced in function "public: class PreparedResultSet * __thiscall MySQLConnection::Query(class PreparedStatement *)" (?Query@MySQLConnection@@QAEPAVPreparedResultSet@@ PAVPreparedStatement@@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_close@4 referenced in function "public: virtual __thiscall MySQLConnection::~MySQLConnection(void)" (??1MySQLConnection@@UAE@XZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_fetch_row@4 referenced in function "public: bool __thiscall ResultSet::NextRow(void)" (?NextRow@ResultSet@@QAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_fetch_field@4 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_fetch@4 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_store_result@4 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_bind_result@8 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_free_result@4 referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" (??0PreparedResultSet@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@PAUst _mysql_res@@_KI@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_param_count@4 referenced in function "public: __thiscall MySQLPreparedStatement::MySQLPreparedStatement(str uct st_mysql_stmt *)" (??0MySQLPreparedStatement@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@ @Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(PreparedStatem ent.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol _mysql_stmt_attr_set@12 referenced in function "public: __thiscall MySQLPreparedStatement::MySQLPreparedStatement(str uct st_mysql_stmt *)" (??0MySQLPreparedStatement@@QAE@PAUst_mysql_stmt@@ @Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(PreparedStatem ent.obj) 1
  Warning LNK4272 library machine type 'x64' conflicts with target machine type 'x86' worldserver C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\lib\libmysql.lib 1
  Error LNK1120 43 unresolved externals worldserver I:\source server\build 1\bin\Release\worldserver.exe 1

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات

 3. #2

  شماره عضویت
  140
  تاریخ عضویت
  Jan 2015
  محل سکونت
  mshhd
  نوشته ها
  3
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  version mysql ro change konid
  im dev.ac :)
  if you have any question in trinity src i can solution that
  My Telegram : @Am7R21

 4. #3

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,135
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 671
  مورد پسند : 1,225 بار در 609 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  مشخصات سورستون رو نگفتید.

 5. #4

  شماره عضویت
  1297
  تاریخ عضویت
  Jun 2016
  نوشته ها
  28
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  azerothcore هست . قبلا این مشکل نبود تازه پیدا شده

 6. #5

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,135
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 671
  مورد پسند : 1,225 بار در 609 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط kidmasol نمایش پست ها
  azerothcore هست . قبلا این مشکل نبود تازه پیدا شده
  با visual 2015 و یک mysql ورژن دیگه 5.6 یا ... تست کن.

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •